Βιβλιογραφία

Κρύσταλ, Ντ. 2003. Λεξικό Γλωσσολογίας και Φωνητικής. Μτφρ. Γ. Ξυδόπουλος. Αθήνα: Πατάκης.
Τριανταφυλλίδης, Μ. [1941] 1978. Νεοελληνική Γραμματική (της δημοτικής). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.