Άσκηση 1

Να βρείτε και να ονομάσετε τα μέρη του λόγου στο παρακάτω απόσπασμα:

Το Πρωτόκολλο ήταν το πρώτο επίσημο διπλωματικό έγγραφο που αναγνώριζε πολιτική ύπαρξη στην Ελλάδα.

Απάντηση

Απάντηση

το: οριστικό άρθρο

πρωτόκολλο: όνομα ουσιαστικό

ήταν: ρήμα

το:  οριστικό άρθρο

πρώτο: αριθμητικό επίθετο

επίσημο: επίθετο

ειπλωματικό: επίθετο

έγγραφο: όνομα ουσιαστικό

που: σύνδεσμος

αναγνώριζε: ρήμα

πολιτική: επίθετο

ύπαρξη: όνομα ουσιαστικό

στην: πρόθεση σε + άρθρο

Ελλάδα: όνομα ουσιαστικό

 

 

Άσκηση 2

Ποια από τα μέρη του λόγου του παραπάνω αποσπάσματος είναι κλιτά και ποια είναι άκλιτα;

Απάντηση

Απάντηση

Κλιτά: το, Πρωτόκολλο, ήταν, το, πρώτο, επίσημο, διπλωματικό, έγγραφο, αναγνώριζε, πολιτική, ύπαρξη, στην, Ελλάδα.

Άκλιτα: που

 

 

Άσκηση 3

Να γράψετε τρία παραδείγματα από κάθε άκλιτο μέρος του λόγου.

Απάντηση

Απάντηση

Επιρρήματα: παραπέρα, αργά, καλώς.

Προθέσεις: από, μετά, μαζί.

σύνδεσμοι: πως, αν, που.

επιφωνήματα: αχ!, πω πω!, γιούπι!