Βιβλιογραφία

Ξυδόπουλος, Γ. 2008. Λεξικολογία. Εισαγωγή στη ανάλυση της λέξης και του λεξικού. Αθήνα: Πατάκης.
Πετρούνιας, Ε. 2002. Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική («αντιπαραθετική») ανάλυση. Μέρος Α΄: Θεωρία. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.
Ράλλη, Α. 2005. Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης.