Άσκηση 1

Να χωρίσετε τις παρακάτω λέξεις σε λεξικές και γραμματικές:

άνθρωπος, όμορφη, σαν, γράφω, εάν, κουράστηκα, θα, γαλαζωπός, με, τον, τραγουδισμένος, τους, να.

Απάντηση

Απάντηση

Λεξικές λέξεις: άνθρωπος, όμορφη, γράφω, κουράστηκα, γαλαζωπός, τραγουδισμένος.

Γραμματικές λέξεις: σαν, εάν, θα, με, τον, τους, να.  

 
 

Άσκηση 2

Οι λέξεις κρίση, μάσκα έχουν πολλές σημασίες, είναι πολύσημες. Σκεφτείτε ορισμένες σημασίες τους και στη συνέχεια συμβουλευτείτε και ένα γενικό λεξικό.

 

 
 

Άσκηση 3

Στις λέξεις καρέκλες, έτρεχα, παιδάκι, ομορφούλης εκφράζεται λεξική σημασία από συγκεκριμένα μορφήματά τους, καθώς και γραμματική σημασία από άλλα μορφήματά τους. Ποια μορφήματα των παραπάνω λέξεων εκφράζουν λεξική σημασία και ποια γραμματική;

Απάντηση

Απάντηση

Λεξική σημασία: καρέκλ-ες, έ-τρεχ-α, παιδ-άκι, ομορφ-ούλης. Γραμματική σημασία: καρέκλ-ες, έ-τρεχ-α, παιδ-άκ-ι, ομορφ-ούλ-ης.  

 
 

Άσκηση 4

Σε ποια λήμματα ενός λεξικού θα ψάξετε για να βρείτε πληροφορίες για τους γραμματικούς τύπους:

είχε κοιμηθεί, ήταν, των, κοριτσιού, πεισμένος;

Απάντηση

Απάντηση

είχε κοιμηθεί: ΚΟΙΜΑΜΑΙ, ήταν: ΕΙΜΑΙ, των: Ο, Η, ΤΟ, κοριτσιού: ΚΟΡΙΤΣΙ, πεισμένος: ΠΕΙΘΩ.  

 
 

Άσκηση 5

Γιατί στην ελληνική μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο περπατώ χωρίς την προσωπική αντωνυμία εγώ, ενώ στην αγγλική πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσουμε την προσωπική αντωνυμία I στον τύπο I walk;

Απάντηση

Απάντηση

Γιατί στην ελληνική η γραμματική σημασία του προσώπου και του αριθμού δίνονται με το μόρφημα που υπάρχει στη λέξη, ενώ στην αγγλική η αντίστοιχη γραμματική σημασία δίνεται μόνο από την αντωνυμία I.