4. Πώς κλίνονται τα επίθετα;

Η

κλίση των επιθέτων βασίζεται στην κλίση των ουσιαστικών. Δηλαδή, τα επίθετα κλίνονται όπως και τα ουσιαστικά που έχουν τις ίδιες καταλήξεις [κατάληξη] . Έτσι, π.χ.
το επίθετο καλός κλίνεται όπως το ουσιαστικό άνθρωπος,
το επίθετο καλή όπως το ουσιαστικό φωνή,
το επίθετο καλό όπως το βουνό.
 

Εξαιρούνται τα επίθετα που ακολουθούν δική τους κλίση,

 όπως αυτά σε
-ής -ης -ες· π.χ. ο διεθνής/η διεθνής/το διεθνές,
-ύς -ιά -ύ· π.χ. ο βαθύς/η βαθιά/το βαθύ,
-ης -α -ικο· π.χ. ο ζηλιάρης/η ζηλιάρα/το ζηλιάρικο και σε
-ής -ιά   · π.χ. ο καφετής/η καφετιά/το καφετί.
 
Το ίδιο συμβαίνει και με τα επίθετα που προέρχονται από μετοχές της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (ο επείγων, η επείγουσα, το επείγον, ο αριστούχος, η αριστούχος, το αριστούχο).