Άσκηση 1

Στον πίνακα που ακολουθεί να συμπληρώσετε τα γένη των επιθέτων που λείπουν.

Αρσενικό γένος 

Θηλυκό γένος

Ουδέτερο γένος

ο τραχύς 

 

 

 

 

το  διεθνές

ο ανοιχτόκαρδος

 

 

ο ασταθής

 

 

 

η ασημένια

 

ο ζηλιάρης

 

 

 

 

το γκρι

 

η φαρδιά

 

 

 

το τρελό

 

η συνήθης

 

ο χάρτινος

 

 

Απάντηση

Απάντηση

Αρσενικό γένος

Θηλυκό γένος

Ουδέτερο γένος

ο τραχύς 

η τραχεία

το τραχύ

ο διεθνής

η διεθνής

το  διεθνές

ο ανοιχτόκαρδος

η ανοιχτόκαρδη

το ανοιχτόκαρδο

ο ασταθής

η ασταθής

το ασταθές

ο ασημένιος

η ασημένια

το ασημένιο

ο ζηλιάρης

η ζηλιάρα

το ζηλιάρικο

ο γκρι

η γκρι

το γκρι

ο φαρδύς

η φαρδιά

το φαρδύ

ο τρελός

η τρελή

το τρελό

ο συνήθης

η συνήθης

το σύνηθες

ο χάρτινος

η χάρτινη

το χάρτινο

 

 

 

Άσκηση 2

Να συμπληρώσετε το απόσπασμα με τα κατάλληλα επίθετα μέσα από το πλαίσιο, αφού πρώτα το βάλετε στην σωστή πτώση, γένος κι αριθμό.

συναρπαστικός, υπέροχος, βαθύτερος, ωραίος, καλός, κόκκινος, μπλε, πλήρης, χωριστός

 

 

 

 

 


Η χαρά βρίσκεται στις σχέσεις αγάπης, στο «μαζί», όχι στο «εγώ» αλλά στο «εμείς». Είναι ................ να απολαμβάνεις μόνος σου ένα ................ γεύμα ,όταν όμως το μοιράζεσαι με πέντε ή έξι ανθρώπους που αγαπάς, είναι κάτι .................. Είναι ωραίο να πηγαίνεις στο πάρκο μόνος σου και να κοιτάζεις τα δέντρα, αλλά πόσο πιο ....................... είναι να έχεις μαζί σου κάποιον που να σου λέει: «Κοίτα αυτά τα .................. λουλούδια», ενώ εσύ κοιτάζεις τα μπλε, κι έτσι να μη χάνεις ούτε τα ………., ούτε τα κόκκινα! Μη χάνεις αυτό το αίσθημα της συντροφιάς, γιατί είναι δικό σου και μπορείς να το νιώσεις. Ο Έριχ  Φρομ, που έχει γράψει τόσο ωραία πράγματα για την κοινότητα και την αγάπη, έχει πει: «Η ...................... ανάγκη του ανθρώπου είναι να ξεπεράσει τη ................... του ύπαρξη. Να βγει από τη φυλακή της μοναξιάς του. Η ..................... αποτυχία αυτού του στόχου σημαίνει παραφροσύνη». Ξέρει τι λέει…

Απόσπασμα από το βιβλίο Να ζεις, ν’ αγαπάς και να μαθαίνεις

Απάντηση

Απάντηση

Η χαρά βρίσκεται στις σχέσεις αγάπης, στο «μαζί», όχι στο «εγώ» αλλά στο «εμείς». Είναι ωραίο να απολαμβάνεις μόνος σου ένα καλό γεύμα ,όταν όμως το μοιράζεσαι με πέντε ή έξι ανθρώπους που αγαπάς, είναι κάτι συναρπαστικό. Είναι ωραίο να πηγαίνεις στο πάρκο μόνος σου και να κοιτάζεις τα δέντρα, αλλά πόσο πιο υπέροχο είναι να έχεις μαζί σου κάποιον που να σου λέει: «Κοίτα αυτά τα κόκκινα λουλούδια», ενώ εσύ κοιτάζεις τα μπλε, κι έτσι να μη χάνεις ούτε τα μπλε, ούτε τα κόκκινα! Μη χάνεις αυτό το αίσθημα της συντροφιάς, γιατί είναι δικό σου και μπορείς να το νιώσεις. Ο Έριχ  Φρομ, που έχει γράψει τόσο ωραία πράγματα για την κοινότητα και την αγάπη, έχει πει: «Η βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου είναι να ξεπεράσει τη χωριστή του ύπαρξη. Να βγει από τη φυλακή της μοναξιάς του. Η πλήρης αποτυχία αυτού του στόχου σημαίνει παραφροσύνη». Ξέρει τι λέει…

Απόσπασμα από το βιβλίο Να ζεις, ν’ αγαπάς και να μαθαίνεις

 

 

Άσκηση 3

Να συμπληρώσετε τις φράσεις με τους κατάλληλους τύπους των λέξεων που βρίσκονται στην παρένθεση.

α. Δεν θυμάμαι την …………………… (ακριβής) ημερομηνία γέννησής του.

β. Το ..................... (διεθνής) φωνητικό αλφάβητο είναι ένα σύστημα φωνητικής μεταγραφής των ήχων.

δ. Η ......................... (οξύς) κριτική του τον στεναχώρησε.

ε. Τα .................... (γλυκύς) λόγια του λειτούργησαν σαν φάρμακο στην ................... (άσχημος) ψυχολογία του.

στ. Κάποιοι λαοί δεν υπακούουν στους ………………………..(διεθνής) κανόνες δικαίου.

ζ. Θα πάμε στην συναυλία της πιο …………………………… (δημοφιλής) τραγουδίστριας.

η. Με την πυρκαγιά καταστράφηκε ......................... (μεγάλος) μέρος ............................. (δασώδης) έκτασης.

Απάντηση

Απάντηση

α. την ακριβή ημερομηνία.

β. Το διεθνές φωνητικό αλφάβητο

γ. τη συνεχή πίεση

δ. Η οξεία κριτική 

ε. Τα γλυκά λόγια του … στην άσχημη  ψυχολογία του.

στ. στους διεθνείς κανόνες.

ζ. δημοφιλούς τραγουδίστριας.

η.  μεγάλο μέρος δασώδους έκτασης.

 

 

Άσκηση 4

Να γράψετε τα ονοματικά σύνολα στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
1. τον ευσεβή άνθρωπο
® …………………………………………………………….. 
2. η μεγαλοπρεπής ενδυμασία
®……………………………………………………………..
3. το συνεχές πρόβλημα
®……………………………………………………………..
4. της βαθιάς θάλασσας
® ……………………………………………………………..
5. το αειθαλές δέντρο
®……………………………………………………………..
6. των συνήθων υπόπτων
®……………………………………………
7. τις προσεχείς εβδομάδες
®……………………………………………………………..
8. τα ακριβή δικαιολογητικά
®……………………………………………………………..
9. την επιεική βαθμολογία
®……………………………………………………………..
10. ο νομοταγής πολίτης
®……………………………………………………………..

Απάντηση

Απάντηση

     1. τους ευσεβείς ανθρώπους 
2. οι μεγαλοπρεπείς ενδυμασίες
3. τα συνεχή προβλήματα
4. τις βαθιές θάλασσες
5.
τα αειθαλή δέντρα
6. του συνήθους υπόπτου
7. την προσεχή εβδομάδα
8. το ακριβές δικαιολογητικό
9. τις επιεικείς βαθμολογίες
10. οι νομοταγείς πολίτες

 

 

Άσκηση 5

Να συμπληρώσετε τις φράσεις με τους κατάλληλους τύπους του επιθέτου ο πολύς, η πολλή, το πολύ και το επίρρημα πολύ.

1.      Μου φέρθηκε ................... άσχημα.

2.      Καταβάλαμε ………… προσπάθεια, για να καταφέρουμε. 

3.      Σκέφτηκα ............... πριν του απαντήσω.

4.      ………… λόγος γίνεται τελευταία για το τίποτα.

5.      Δε μου αρέσει ο …………… κόσμος και η …………… φασαρία.

6.      Τα καταφέραμε με ………… κόπο.

7.      Υποδεχτήκαμε τη θεία μου στο αεροδρόμιο με ……………… χαρά.

8.      Μιλήσαμε ............. πριν πάρω την τελική μου απόφαση.

9.      Χρειάζεται ............. φαντασία για να γίνεις ζωγράφος.

10.  Τα λόγια του αποδείχθηκαν ............ σοφά.

Απάντηση

Απάντηση

1.      Μου φέρθηκε πολύ άσχημα.

2.      Καταβάλαμε πολλή προσπάθεια, για να καταφέρουμε. 

3.      Σκέφτηκα πολύ πριν του απαντήσω.

4.      Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για το τίποτα.

5.      Δε μου αρέσει ο πολύς κόσμος και η πολλή φασαρία.

6.      Τα καταφέραμε με πολύ κόπο.

7.      Υποδεχτήκαμε τη θεία μου στο αεροδρόμιο με πολλή χαρά.

8.      Μιλήσαμε πολύ πριν πάρω την τελική μου απόφαση.

9.      Χρειάζεται πολλή φαντασία για να γίνεις ζωγράφος.

10.  Τα λόγια του αποδείχθηκαν πολύ σοφά.