2. Τί είναι η κλίση;

Η κλίση, επομένως, είναι μια μορφολογική διαδικασία με την οποία οι λέξεις αλλάζουν μορφή.

  Στην κλίση συμμετέχουν ένα λεξικό μόρφημαθέμα) και κλιτικά μορφήματα, τα οποία ονομάζονται και κλιτικά παραθήματαπροσφύματα).
 
Ενώ στη διαδικασία της παραγωγής τα παραθήματα μπορεί να είναι είτε προθήματα (π.χ. ξε- στο ξε-φουσκ-ών, α- στο ά-τυχ-ος, συν- στο συν-έταιρ-ος) είτε επιθήματα (π.χ. -ικ-ός στο τραπεζ-ικ-ός, -άκ στο ανθρωπ-άκ, -ών στο κλειδ-ών),

στη διαδικασία της κλίσης της νέας ελληνικής τα

παραθήματα ακολουθούν πάντοτε το θέμα, είναι, δηλαδή, κλιτικά επιθήματα
 .