Βιβλιογραφία

Πετρούνιας, Ε. 2002. Νεοελληνική Γραμματική και Συγκριτική («Αντιπαραθετική) Ανάλυση. Μέρος Α’ Θεωρία. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.
Ράλλη, Α. 2005. Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης.
Τριανταφυλλίδης, Μ. [1941] 1978. Νεοελληνική Γραμματική (της δημοτικής). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.