1. Εισαγωγή

Οι λέξεις μιας γλώσσας αποτελούνται από μορφήματα. Μια λέξη μπορεί να αποτελείται από ένα μόνο μόρφημα, οπότε ονομάζεται απλή (π.χ. χτες). Συνήθως, όμως, οι λέξεις της ελληνικής αποτελούνται από περισσότερα από ένα μορφήματα, οπότε ονομάζονται μη απλές (π.χ. εξ-ανθρωπ-ίζ, ανθρωπ-άκ-ι, μαυρ-ο-κόκκιν-ος).
Όταν παρατηρήσουμε τις μη απλές λέξεις της ελληνικής, διακρίνουμε ότι αλλάζουν μορφή και περιεχόμενο με την προσθήκη διαφόρων μορφημάτων. Π.χ. από τη λέξη άνθρωπ-ος μπορούμε να φτιάξουμε τη λέξη εξ-ανθρωπ-ίζ με τα κατάλληλα μορφήματα. Επίσης, παρατηρούμε ότι η λέξη άνθρωπ-ος μπορεί να πάρει τις μορφές ανθρώπ-ου, άνθρωπ-οι, ανθρώπ-ων κ.ά.
ΕπισήμανσηΟι διαδικασίες δημιουργίας νέων λέξεων ονομάζονται μορφολογικές διαδικασίες και για την ελληνική είναι η σύνθεση, η παραγωγή και η κλίση.

 
Π.χ.
 
Στα παραπάνω παραδείγματα παρατηρήσαμε ότι κλίνονται τόσο οι λέξεις που αποτελούνται από ένα θέμα, όσο και οι σύνθετες και οι παράγωγες.