Άσκηση 1

Να εντοπίσετε τα κλιτικά επιθήματα των ουσιαστικών:

ανθρώπου, δρόμους, γυναίκες, κοπέλας, βουνού

Τι δηλώνει το καθένα από αυτά;

Απάντηση

Απάντηση

ανθρώπ-ου, δρόμ-ους, γυναίκ-ες, κοπέλ-ας, βουν-ού.

-ου: γενική ενικού στο αρσενικό

-ους: αιτιατική πληθυντικού στο αρσενικό

-ες: ονομαστική / αιτιατική πληθυντικού στο θηλυκό

-ού: γενική ενικού στο ουδέτερο

 

 
 

Άσκηση 2

Να εντοπίσετε τα παραγωγικά και τα κλιτικά επιθήματα στα επίθετα:

παπαδίστικος, καλοκαιριάτικος, βουνίσιος, τραπεζικός, ασημένιος.

Τι παρατηρείτε για τη σειρά των παραγωγικών και των κλιτικών επιθημάτων;

Απάντηση

Απάντηση

παπαδ-ίστ-ικ-ος, καλοκαιρ-ιάτικ-ος, βουν-ίσι-ος, τραπεζ-ικ-ός, ασημ-ένι-ος

Παραγωγικά: -ίστ-, -ικ-, ιάτικ-, -ίσι-, -ικ-, ένι-

Κλιτικά: -ος σε όλες τις λέξεις.

Παρατηρούμε ότι τα παραγωγικά επιθήματα εμφανίζονται μετά το θέμα, ενώ τα κλιτικά εμφανίζονται μετά τα παραγωγικά, δηλαδή καταλαμβάνουν την τελευταία θέση στη λέξη.

 

 
 

Άσκηση 3

Να εντοπίσετε τα κλιτικά επιθήματα των ρηματικών τύπων:

πέθανε, έκοψε, ζωγραφίζεις, λέγεσαι, κόβονται.

Τί δηλώνει το καθένα από αυτά;

Απάντηση

Απάντηση

πέθαν-ε, έκοψ-ε, ζωγραφίζ-εις, λέγε-σαι, κόβο-νται

-ε: γ’ ενικό πρόσωπο ενικού παρελθοντικού χρόνου οριστικής έγκλισης ενεργητικής φωνής

: γ’ ενικό πρόσωπο ενικού παρελθοντικού χρόνου οριστικής έγκλισης ενεργητικής φωνής

-εις: β’ ενικό πρόσωπο ενικού παροντικού χρόνου οριστικής έγκλισης ενεργητικής φωνής

-σαι: β’ ενικό πρόσωπο ενικού παροντικού χρόνου οριστικής έγκλισης παθητικής φωνής

-νται: γ’ πληθυντικό πρόσωπο πληθυντικού παροντικού χρόνου οριστικής έγκλισης παθητικής φωνής

 

 
 

Άσκηση 4

Παρατηρήστε τους τύπους: έγραψε / γράψε. Ανήκουν σε διαφορετική έγκλιση και πρόσωπο.

Ποια έγκλιση και ποιο πρόσωπο εκφράζει ο καθένας; Με ποια κλιτικά επιθήματα εκδηλώνεται η έγκλιση και το πρόσωπό τους;

Απάντηση

Απάντηση

έγραψε: ανήκει στο γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου και αυτό εκφράζεται από το επίθημα -ε, καθώς και από την «αύξηση» έ-

γράψε: ανήκει στο β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου και αυτό εκφράζεται από το επίθημα -ε.

 

 
 

Άσκηση 5

Παρατηρήστε τους τύπους: γράφουμε/ γράφαμε. Ανήκουν σε διαφορετικό χρόνο. Σε ποιον ανήκει ο καθένας; Με ποια κλιτικά επιθήματα εκδηλώνεται ο χρόνος τους;

Απάντηση

Απάντηση

γράφουμε: ανήκει στον ενεστώτα της οριστικής της ενεργητικής φωνής και αυτό εκδηλώνεται με το κλιτικό επίθημα -ουμε (α’ πληθυντικό)

γράφαμε: ανήκει στον παρατατικό της οριστικής της ενεργητικής φωνής και αυτό εκδηλώνεται με το κλιτικό επίθημα -αμε (α’ πληθυντικό)