Βιβλιογραφία

Carr, P. 2013. English Phonetics and Phonology: An Introduction. έκδοση. Οξφόρδη: Blackwell.
Catford, J. C. 2001. A Practical Introduction to Phonetics. Οξφόρδη: OUP.
Clark, J., Coling, Υ. & J. Fletcher. 2007. An Introduction to Phonetics and Phonology. έκδοση. Οξφόρδη: Blackwell.
Couper-Kuhlen, E. 1986. An Introduction to English Prosody. Λονδίνο: Arnold.
Cruttenden, A. 1986. Intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
Gussenhoven, C. 2004. The Phonology of Tone and Intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
Gussenhoven, C. & H. Jakobs. 2005. Understanding Phonology. 2η έκδοση. Λονδίνο: Hodder Arnold.
Hayes, B. 2009. Introductory Phonology. Οξφόρδη: Blackwell.
Hogg, R. M. & C. B. McCully. 1991. Metrical Phonology: A Coursebook. Cambridge: Cambridge University Press.
Horne, Μ. επιμ. 2000. Prosody: Theory and Experiment. Dordrecht: Kluwer.
Jun, S.-A. επιμ. 2005. Prosodic Typology: The Phonology of Intonation and Phrasing. Οξφόρδη: Oxford University Press.  
Ladd, D. R. 2008. Intonational Phonology. έκδοση. Cambridge: Cambridge University Press.
Lass, R. 1984. Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Nespor, M. 1999. Φωνολογία. Προσαρμογή στα ελληνικά Α. Ράλλη. Αθήνα: Πατάκης.

Πετρούνιας, Ε. 2002. Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική (αντιπαραθετική) ανάλυση. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.

Roach, P. 2001. English Phonetics and Phonology: A Practical Course. έκδοση. Cambridge: Cambridge University Press.
Yip, M. 2002. Tone. Cambridge: Cambridge University Press.