Βιβλιογραφία

Fromkin, V., Rodman, R. & Ν. Hyams. 2008. Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας. Επιμέλεια μετάφρασης Γ. Ι. Ξυδόπουλος. Αθήνα: Πατάκης.
Radford, A. 1988. Transformational Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
Φιλιππάκη-Warburton, E. 1992. Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη.