Βιβλιογραφία

Αρχάκης, Α. 2011. Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων. 2η έκδοση. Αθήνα: Πατάκης.
Γεωργακοπούλου, Α. & Δ. Γούτσος. 2011. Κείμενο και επικοινωνία. Ανανεωμένη έκδοση. Αθήνα: Πατάκης.
Πολίτης, Π. 2001. Προφορικός και γραπτός λόγος. Στο Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, επιμ. Α-Φ. Χριστίδης σε συν. Μ. Θεοδωροπούλου, 58-62. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Προσβάσιμο και στη διεύθυνση:
 http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_a10/index.html