Βιβλιογραφία

Aitchison, J. 1996. The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution. Cambridge: Cambridge University Press.
Aronoff, M. 2007. Language as a human attribute. Scholarpedia 2(5):3175. doi:10.4249/scholarpedia.3175. http://www.scholarpedia.org/article/Language_%28linguistics%29
Gordon, R. G. επιμ. 2005. Ethnologue: Languages of the World. 15η έκδοση. http://www.ethnologue.org

OGrady, W., Dobrovolsky Μ. & F. Katamba. 1999. Contemporary Linguistics. Λονδίνο: Addison Wesley Longman.

O’ Grady, W., J. Archibald, Aronoff Μ. & J. Rees-Miller. 2005.Contemporary Linguistics. έκδoση. Νέα Υόρκη: Bedford St. Martin’s.

Finch, G. 2005. Key Concepts in Language and Linguistics. έκδοση. Palgrave Macmillan.
Lyons, J. 1981. Language and Linguistics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Poole, S. 1999. An Introduction to Linguistics. Macmillan Press LTD.
Saussure, F. 1916. Cours de linguistique générale. Παρίσι: Payot.
Yule, G. 2006. The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Κατή, Δ. 2012. Ο γνωσιακός ρόλος της γλώσσας. Συμβολή των επιστημών της γλώσσας και του νου. Αθήνα: Νήσος.

Χριστίδης Α.-Φ. 2001. Η φύση της γλώσσας: Γλώσσα και ιστορία. Στο Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης σε συν. με Μ. Θεοδωροπούλου, 17-21. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Χριστίδης Α.-Φ.  1999. Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός. Aθήνα: Πόλις.