1. Εισαγωγή

Η γλώσσα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τους ανθρώπους από τα άλλα είδη. Κάθε κοινωνία έχει (τουλάχιστον) μία γλώσσα.

Και παρά το πλήθος των διαφορετικών γλωσσών (7.000 περίπου), υπάρχουν χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε όλες τις γλώσσες

 , σε όλους τους ομιλητές που μιλάνε «ανθρώπινα».
Το ερώτημα «τι είναι γλώσσα;» μπορεί να συγκριθεί, όπως λέει ο Lyons, με το ερώτημα «τι είναι ζωή»: και για τα δυο ερωτήματα η απάντηση είναι το ίδιο δύσκολη και το ίδιο περίπλοκη. Για να έχει νόημα, η ερώτηση «τι είναι ζωή» προϋποθέτει ότι υπάρχουν ιδιότητες που είναι κοινές σε όλους τους ζώντες οργανισμούς, οι οποίες στο σύνολό τους ορίζουν το πεδίο και τους στόχους της βιολογίας. Κατά τον ίδιο τρόπο, το ερώτημα «τι είναι γλώσσα» γενικά (και όχι «μια γλώσσα», όπως η ελληνική, η ισπανική κλπ.) προϋποθέτει ότι

η ανθρώπινη γλώσσα χαρακτηρίζεται από ιδιότητες που είναι κοινές σε όλες τις φυσικές γλώσσες

 . Οι φυσικές γλώσσες διαφέρουν από τις τεχνητές που είναι γλώσσες κατασκευασμένες για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως είναι π.χ. οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται στα μαθηματικά, στη λογική, στην πληροφορική κοκ.
Εδώ θα εστιάσουμε στα κοινά χαρακτηριστικά των φυσικών γλωσσών, που στο σύνολό τους αποτελούν το θαυμαστό φαινόμενο «ανθρώπινη γλώσσα».