Βιβλιογραφία

Αρχάκης, Α. 2011. Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων. 2η  έκδοση. Αθήνα: Πατάκης.
Γεωργακοπούλου, Α. & Δ. Γούτσος. 2011. Κείμενο και επικοινωνία. Ανανεωμένη έκδοση. Αθήνα: Πατάκης.
Γούτσος, Δ. 2012. Γλώσσα. Κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Κριτική.