3. Ο αριθμός των παραγωγών ενός κειμένου

Ο αριθμός των ατόμων που παράγουν ένα κείμενο μπορεί να είναι μεγαλύτερος του ενός.

 Με άλλα λόγια, στην παραγωγή ενός κειμένου (όπως άλλωστε και στην επεξεργασία του) μπορεί να συμμετέχουν περισσότεροι άνθρωποι. Άρα τα παραδείγματα (4) και (6) είναι και αυτά κείμενα.