Βιβλιογραφία

Γεωργακοπούλου, Α. & Δ. Γούτσος. 2011. Κείμενο και επικοινωνία. Ανανεωμένη έκδοση. Αθήνα: Πατάκης.
Γούτσος, Δ. 2012. Γλώσσα. Κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Κριτική.
Coulthard, M. 1985. An Introduction to Discourse Analysis. Λονδίνο: Longman.
Σηφιανού, Μ. 2006. Ανάλυση λόγου και διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Από τις λέξεις στα κείμενα, Δ. Γούτσος, Μ. Σηφιανού & Α. Γεωργακοπούλου, 93-151. Αθήνα: Πατάκη,.
Sacks, H., Schegloff, E. A. & G. Jefferson. 1974. A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. Language 50: 696-735.
Ten Have, P. 1999. Doing Conversational Analysis: A Practical Guide. Λονδίνο: Sage.
Vasilopoulou, A., Hadjidemetriou, C. & M. Terkourafi. (2010). Introducing Greek Conversation Analysis. Journal of Greek Linguistics 10:157-185.