Βιβλιογραφία

Baron, N. 2001. Commas and canaries: the role of punctuation in speech and writing. Language Sciences 23:15-67. 
Catach, N. 1994. La ponctuation. Παρίσι: Presses Universitaires de France.
Crystal, D. 1995. Punctuation. Στο The Cambridge Encyclopedia of the English Language, σελ. 278. Cambridge: Cambridge University Press.
Esser, J. 2006. Presentation in Language: Rethinking Speech and Writing, Κεφ. 5: Medium-dependent structures. Tübingen: Gunter Narr.  
Halliday, M.A.K. 1989. Spoken and Written language, Κεφ. 3: Written language. Οξφόρδη: Oxford University Press.
Kirkman, J. 2006. Punctuation Matters. 4η έκδοση. Λονδίνο & Νέα Υόρκη: Routledge.
Lawler, J. 2006. Punctuation. Στο Encyclopedia of Language and Linguistics, επιμ. K. Brown, 290-1. 2η έκδοση. Amsterdam: Elsevier.
Πολίτης, Π. 2001. Η στίξη στον τύπο: από τη γραμματική της πρότασης στη ρητορική του μικροκειμένου. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 17:79-94.
Trask, R. L. 1997. The Penguin Guide to Punctuation. Λονδίνο: Penguin.