4. Μια ταξινόμηση των σημείων στίξης

Τα σημεία στίξης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες που αντιστοιχούν στους τρεις τύπους σημασιών:
α.

στην αναπαραστατική σημασία, δηλαδή το περιεχόμενο του κειμένου,

 αντιστοιχούν τα ελάσσονα σημεία στίξης (παύλα, παρένθεση, υφέν και απόστροφος), που έχουν κατά κάποιο τρόπο σημασιολογική λειτουργία·
β.

στην

κειμενική σημασία, δηλαδή τη θεματική οργάνωση του κειμένου,
 αντιστοιχούν τα σημεία στίξης  που έχουν κυρίως συντακτική, άρα και συνεκτική, λειτουργία (κόμμα, άνω τελεία, άνω και κάτω τελεία, και τελεία)·
γ.

στη διαπροσωπική σημασία, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο το κείμενο απευθύνεται στον αναγνώστη ή τον ακροατή του,

 αντιστοιχούν τα σημεία στίξης  που έχουν πραγματολογική λειτουργία (ερωτηματικό, θαυμαστικό, αποσιωπητικά και εισαγωγικά).