Βιβλιογραφία

Αριστοτέλης, 2002. Ρητορική, Βιβλίο πρώτο. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Δ. Λυπουρλής. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
Gill, A. M. & K. Whedbee. 1997. Rhetoric. Στο Discourse as Structure and Process, επιμ. Τ. van Dijk, 157-184. Λονδίνο: Sage.
Halmari, H. & T. Virtanen, επιμ. 2005. Persuasion across Genres: A Linguistic Approach. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
Östman, J.-O. 1987. Pragmatic markers of persuasion. Στο Propaganda, Persuasion and Polemic, επιμ. J. Hawthorn, 91-106. Λονδίνο: Edward Arnold,
Πολίτης, Π. 2000. Ο λόγος της πειθούς. Στο Λόγος και κείμενο. Ηλεκτρονικός Κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα. http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/2_2_3/index.html
Saussure, L. de & P. Schulz. 2006. Manipulation and Ideologies in the Twentieth Century. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.