4. Ποια γλώσσα είναι πειστική;

Τα μέσα πειθούς που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα εντοπίζονται συνήθως στην πειστική χρήση της γλώσσας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα λεκτικά μέσα πειθούς συνδυάζονται τις περισσότερες φορές με μη λεκτικά μέσα όπως λ.χ. χειρονομίες και άλλα παραγλωσσικά στοιχεία, μουσική, εικόνες, βίντεο κ.ά. Έτσι, το λεξιλόγιο, τα σχήματα λόγου και άλλα γλωσσικά μέσα τοποθετούνται συνήθως σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλληλεπίδρασης μεταξύ του ομιλητή/συγγραφέα και του κοινού του.
Όπως είναι φανερό, κακόβουλες χρήσεις της πειθούς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω μέσα για να χειραγωγήσουν το ακροατήριο ή το αναγνωστικό κοινό. Για παράδειγμα, συνήθεις μηχανισμοί προπαγάνδας είναι η χρήση δυσφημιστικών ή εύσημων λέξεων (τρομοκρατία, γενοκτονία, επανάσταση), ο ευφημισμός (λ.χ. παράπλευρες απώλειες αντί θάνατοι άμαχου πληθυσμού, καταχρηστική συμπεριφορά αντί βασανιστήρια), η χρήση γενικεύσεων (έτσι αρέσει σε όλους μας), ο αποπροσανατολισμός, δηλαδή η προβολή επουσιωδών λεπτομερειών, η απόκρυψη ή η παραποίηση γεγονότων κ.ά.