Βιβλιογραφία

Γεωργακοπούλου, Α. & Δ, Γούτσος. 2011. Κείμενο και επικοινωνία, ανανεωμένη έκδοση. Αθήνα: Πατάκης.
Κανάκης, Κ. 2007. Εισαγωγή στην πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.
Sifianou, M. 2001. Discourse Analysis: An Introduction. Αθήνα: Leader Books.
Yule, G. 2006. Πραγματολογία. Επιμ. Θ.-Σ. Παυλίδου. Μτφρ. Α. Αλβανούδη & Χ. Καπελλίδη. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.