Άσκηση 1

Επιλέξτε ένα κείμενο της προτίμησής σας, το οποίο μπορείτε να κατανοήσετε καλά, και καταγράψτε ποιες είναι εκείνες οι πληροφορίες και γνώσεις που ήδη διαθέτετε (άρα ανήκουν στο περικείμενο) και σας βοηθούν να καταλάβετε το περιεχόμενο και τον στόχο του.

Απάντηση

Απάντηση

Ας επιλέξουμε ένα ενδεικτικό λήμμα από διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια:

           

Τσιμέντο

Το τσιμέντο, ή σκυροκονίαμα, είναι ένα υδραυλικό συνδετικό κονίαμα. Δηλαδή είναι ένα λεπτά διαμερισμένο ανόργανο υλικό (σκόνη) που σε ανάμειξη με νερό σχηματίζει μια πάστα η οποία πήζει και σκληραίνει μέσω αντιδράσεων και διεργασιών ενυδάτωσης και μετά την σκλήρυνση επανακτά την αντοχή και την σταθερότητα ακόμα και μέσα στο νερό.

Ο όρος τσιμέντο ή τσιμεντοκονία αναφέρεται στη συνδετική σκόνη, συνήθως προ της ανάμιξης με νερό, χωρίς άλλα αδρανή πρόσθετα όπως άμμος και χαλίκι. Ενώ το σκυρόδεμα αναφέρεται είτε στο μείγμα τσιμέντου με ποσότητα από άλλα αδρανή υλικά, είτε συνήθως στο στερεό κατασκευαστικό υλικό που προκύπτει μετά την ανάμιξη αυτού του μίγματος με νερό, πήξη και σκλήρυνση. Το σιδηροπαγές ή οπλισμένο σκυρόδεμα ονομάζεται, εκ του γαλλικού όρου, μπετόν αρμέ (béton armé) […].

(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B1, πρόσβαση 6/4/2013)

Ένας/Μια αναγνώστης/τρια που δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνουν οι υπογραμμισμένες λέξεις ή φράσεις του παραπάνω αποσπάσματος αναμένεται να δυσκολευτεί να κατανοήσει πώς ορίζεται και τι είναι το τσιμέντο. Με άλλα λόγια, οι προηγούμενες εμπειρίες με συναφή κείμενα ή περικείμενα όπου αυτοί οι όροι διευκρινίζονται ή παρουσιάζονται στην πράξη (π.χ. οδηγίες χρήσης, εκπαιδευτικά εγχειρίδια, επιστημονικά κείμενα, επίσκεψη σε εργοστάσια όπου γίνονται δοκιμές, κατασκευαστικές εργασίες σε οικοδομές) αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να κατανοήσουμε το απόσπασμα αυτό. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι, ακόμη και αν από άλλα κείμενα ή περικείμενα αναγνωρίζουμε μεμονωμένες λέξεις (π.χ. υδραυλικό, συνδετικό, λεπτά, ενυδάτωση, αδρανή, πρόσθετα, οπλισμένο), οι σημασίες που έχουμε κατά νου για τις λέξεις αυτές δεν είναι αυτονόητο ότι επαρκούν για να καταλάβουμε το περιεχόμενό τους στο συγκεκριμένο περικείμενο, δηλαδή σε έναν εγκυκλοπαιδικό ορισμό του τσιμέντου, ο οποίος φαίνεται να απευθύνεται περισσότερο σε ειδικούς παρά στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.

 

 

Άσκηση 2

Επιλέξτε ένα κείμενο που δεν σας είναι κατανοητό και εντοπίστε ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες του περικειμένου που εμποδίζουν ή δυσκολεύουν την κατανόησή του.

Απάντηση

Απάντηση

Ας επιλέξουμε ένα ενδεικτικό λήμμα από διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια:

           

Τσιμέντο

Το τσιμέντο, ή σκυροκονίαμα, είναι ένα υδραυλικό συνδετικό κονίαμα. Δηλαδή είναι ένα λεπτά διαμερισμένο ανόργανο υλικό (σκόνη) που σε ανάμειξη με νερό σχηματίζει μια πάστα η οποία πήζει και σκληραίνει μέσω αντιδράσεων και διεργασιών ενυδάτωσης και μετά την σκλήρυνση επανακτά την αντοχή και την σταθερότητα ακόμα και μέσα στο νερό.

Ο όρος τσιμέντο ή τσιμεντοκονία αναφέρεται στη συνδετική σκόνη, συνήθως προ της ανάμιξης με νερό, χωρίς άλλα αδρανή πρόσθετα όπως άμμος και χαλίκι. Ενώ το σκυρόδεμα αναφέρεται είτε στο μείγμα τσιμέντου με ποσότητα από άλλα αδρανή υλικά, είτε συνήθως στο στερεό κατασκευαστικό υλικό που προκύπτει μετά την ανάμιξη αυτού του μίγματος με νερό, πήξη και σκλήρυνση. Το σιδηροπαγές ή οπλισμένο σκυρόδεμα ονομάζεται, εκ του γαλλικού όρου, μπετόν αρμέ (béton armé) […].

(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B1, πρόσβαση 6/4/2013)

Ένας/Μια αναγνώστης/τρια που δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνουν οι υπογραμμισμένες λέξεις ή φράσεις του παραπάνω αποσπάσματος αναμένεται να δυσκολευτεί να κατανοήσει πώς ορίζεται και τι είναι το τσιμέντο. Με άλλα λόγια, οι προηγούμενες εμπειρίες με συναφή κείμενα ή περικείμενα όπου αυτοί οι όροι διευκρινίζονται ή παρουσιάζονται στην πράξη (π.χ. οδηγίες χρήσης, εκπαιδευτικά εγχειρίδια, επιστημονικά κείμενα, επίσκεψη σε εργοστάσια όπου γίνονται δοκιμές, κατασκευαστικές εργασίες σε οικοδομές) αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να κατανοήσουμε το απόσπασμα αυτό. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι, ακόμη και αν από άλλα κείμενα ή περικείμενα αναγνωρίζουμε μεμονωμένες λέξεις (π.χ. υδραυλικό, συνδετικό, λεπτά, ενυδάτωση, αδρανή, πρόσθετα, οπλισμένο), οι σημασίες που έχουμε κατά νου για τις λέξεις αυτές δεν είναι αυτονόητο ότι επαρκούν για να καταλάβουμε το περιεχόμενό τους στο συγκεκριμένο περικείμενο, δηλαδή σε έναν εγκυκλοπαιδικό ορισμό του τσιμέντου, ο οποίος φαίνεται να απευθύνεται περισσότερο σε ειδικούς παρά στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.

 

 

 

Άσκηση 3

Φανταστείτε και περιγράψτε στην τάξη περιστάσεις όπου η ίδια πρόταση μπορεί να σημαίνει εντελώς διαφορετικά πράγματα (όπως είδαμε στα παραδείγματα 1 και 2 του λήμματος αυτού).