Βιβλιογραφία

Eastman, R. 1970. Style: Writing as the Discovery of Outlook. Νέα Υόρκη: Oxford University Press.
Getmanova, A. 1989. Logic. Μόσχα: Progress Publishers.
McQuade, D. & R. Atwan. 1997. Thinking in Writing. 4η έκδοση. Νέα Υόρκη: McGraw-Hill.