Άσκηση 1

α. Να αναγνωρίσετε διαιρέσεις και, κυρίως, ταξινομήσεις σε παραγράφους δοκιμίων και σε ολόκληρα δοκίμια που περιλαμβάνονται στους «Θεματικούς κύκλους».

β. Να εξετάσετε τη λειτουργία τους στο κείμενο.

γ. Να επισημάνετε ενδεχόμενες αδυναμίες ή ανεπάρκειες των διαιρέσεων και των ταξινομήσεων που θα βρείτε στα δοκίμια.

 

Άσκηση 2

Στην επιφυλλίδα της Άννας Φραγκουδάκη «Κοινωνικές ταυτότητες» (Θεματικοί κύκλοι, σελ. 240-1) επιχειρείται μια ταξινόμηση των κοινωνικών ταυτοτήτων. Να συμπληρώσετε το παρακάτω διάγραμμα που αποτυπώνει την ταξινόμηση αυτή  ακολουθώντας τους κανόνες της ταξινόμησης και, παρακολουθώντας τα επιχειρήματα της συγγραφέως, να δώσετε τη δική σας απάντηση για το προφίλ των ταυτοτήτων που προσθέσατε.

 

 

Απάντηση

Απάντηση

Για παράδειγμα, η θρησκευτική ταυτότητα ‘Ορθόδοξος χριστιανός’ έχει στη χώρα μας μεγάλη σταθερότητα, ανεξάρτητα από τη θεολογική κατάρτιση και τα πραγματικά πιστεύω ενός ορθόδοξου χριστιανού. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που την αποκηρύσσουν επίσημα ως ενήλικες, για λόγους ιδεολογικούς, ή την αλλάζουν, για να παντρευτούν πρόσωπο άλλου θρησκευτικού δόγματος. Εξάλλου, είναι γνωστό και από την ιστορία του ελληνισμού ότι η αλλαγή θρησκευτικής ταυτότητας Ελλήνων στο παρελθόν έγινε ή με τη βία (εξισλαμισμός) ή με συστηματικό προσηλυτισμό.

Όσον αφορά τις μη σταθερές ταυτότητες, βασική διάκριση της επαγγελματικής, για παράδειγμα, ταυτότητας είναι αυτή μεταξύ του χειρώνακτα και του μη χειρώνακτα. Όπως υποστηρίζει και η συγγραφέας, οι άνθρωποι γενικά υπόκεινται σε κοινωνική κινητικότητα και πάντοτε επιδιώκουν την ανοδική κοινωνική κινητικότητα. Έτσι, η στροφή ενός χειρώνακτα σε επάγγελμα του τριτογενούς τομέα (δηλαδή, του τομέα των υπηρεσιών), ίσως και οι αλλεπάλληλες επαγγελματικές αλλαγές από το ίδιο άτομο στον τριτογενή τομέα, με στόχο την πιθανή βελτίωση της οικονομικής του θέσης και την απόκτηση μεγαλύτερου κοινωνικού γοήτρου, αποδεικνύουν τη σχετική αστάθεια της επαγγελματικής ταυτότητας.