Βιβλιογραφία

Bruthiaux, P. 1994. Me Tarzan, You Jane: Linguistic simplification in "personal ads" register. Στο  Sociolinguistic Perspective on Register, επιμ. D. Biber & E. Finegan, 136-154. Οξφόρδη: Oxford University Press.
Bruthiaux, P. 1996. The Discourse of Classified Advertising. Exploring the Nature of Linguistic Simplicity. Οξφόρδη: Oxford University Press.
Nair, R. B. 1992. Gender, genre, and generative grammar: Deconstructing the matrimonial column. Στο Language, Text and Context, επιμ. M. Toolan, 227-254. Λονδίνο: Routledge.
Χοντολίδου, Ε. 2008. ‘Αρίστης εμφανίσεως, καλής οικογενείας’: μεγάλες προσδοκίες, μικρές αγγελίες. Ο λόγος και η γλώσσα των μικρών αγγελιών για γνωριμίες. Στο Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας: Το ελληνικό παράδειγμα, επιμ. Π. Πολίτης, 518-537. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.