3. Ουσιαστικοποιημένες μετοχές

Μερικές από τις παθητικές μετοχές που είδαμε παραπάνω, επειδή τις χρησιμοποιούμε συχνά, έχουν χάσει την αρχική ιδιότητά τους ως επιθέτων και πλέον τις χρησιμοποιούμε ως

ουσιαστικά.  Τέτοιες μετοχές είναι π.χ.:
η εφαπτομένη,
ο προϊστάμενος,
ο υφιστάμενος,
οι συνισταμένες,
ο προηγούμενος,
ο φορολογούμενος,
ο προστατευόμενος,
ο μαθητευόμενος, 
ο ηγούμενος και η ηγουμένη,
η Οικουμένη,
 το κρατούμενο,
τα χρωστούμενα,
το περιεχόμενο κ.ά.
Οι μετοχές αυτές, όπως δηλώνεται και από τον τύπο τους, έχουν κληροδοτηθεί στη γλώσσα μας από παλιότερες μορφές της, και, παρ’ όλα αυτά, η χρήση τους είναι πολύ διαδεδομένη στον καθημερινό λόγο, τυπικό και μη τυπικό:

21.  Οι φορολογούμενοι βγήκαν στους δρόμους να διαδηλώσουν.

22.  Μας ευλόγησε ο ηγούμενος της Μονής.

23.  Ο προϊστάμενος της εταιρείας κάλεσε σε  συγκέντρωση όλους τους υπαλλήλους.

24.  Το περιεχόμενο της αγγελίας ήταν ανακριβές και αναξιόπιστο.