Βιβλιογραφία

Brown, G. & G. Yule. 1983. Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
Γούτσος, Δ. 2012. Γλώσσα. Κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Κριτική.
Μπαμπινιώτης, Γ. 1998. Θεωρητική γλωσσολογία: Εισαγωγή στη σύγχρονη γλωσσολογία. 2η έκδοση. Αθήνα.