2. Είναι η μετάδοση μηνυμάτων η μόνη λειτουργία της γλώσσας;

Η λειτουργία της γλώσσας ως κώδικα ο οποίος μας παρέχει τη δυνατότητα να μεταδίδουμε μηνύματα, είναι πράγματι ιδιαίτερα σημαντική:
 
Έτσι, σύμφωνα με παραδοσιακές θεωρήσεις της γλώσσας, πρωταρχικός στόχος της γλωσσικής χρήσης είναι η αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών, με αποτέλεσμα οι γλωσσολόγοι και οι φιλόσοφοι της γλώσσας να αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στη λειτουργία αυτή.
Ωστόσο, οι ανθρωπολόγοι, οι κοινωνιολόγοι και οι κοινωνιογλωσσολόγοι εστιάζουν την προσοχή τους στη

γλώσσα ως μέσο δημιουργίας και διατήρησης κοινωνικών σχέσεων.

  Στο πλαίσιο αυτό:
 
Οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι μεγάλο μέρος της καθημερινής μας επικοινωνίας αφορά αυτή ακριβώς τη διάσταση της επικοινωνίας, καθώς οι συνομιλητές/τριες αποβλέπουν στο να δημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις και να εντοπίσουν κοινές αξίες και πεποιθήσεις με τους/τις άλλους/ες.
Με λίγα λόγια:
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις κάθε εκφώνημα που παράγουμε επιτελεί και τις δύο λειτουργίες.
 
Τέλος, μια εξίσου διαδεδομένη και σημαντική θεώρηση της γλώσσας είναι αυτή που περιγράφει τα εκφωνήματα που παράγουμε ως γλωσσικές πράξεις, οι οποίες μας επιτρέπουν να κάνουμε ποικίλες δραστηριότητες στην κοινωνική πραγματικότητα στην οποία ζούμε.