1. Η γλώσσα ως κώδικας επικοινωνίας

Επικοινωνία

ονομάζουμε την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των ανθρώπων, για την οποία χρησιμοποιείται κάποιου είδους κώδικας  (π.χ. λόγος, εικόνα, μουσική, κινήσεις ή κάποιος συνδυασμός αυτών). Στο πλαίσιο αυτό,

η γλώσσα θεωρείται ότι αποτελεί έναν κώδικα επικοινωνίας ο οποίος επιτρέπει στους ανθρώπους να μεταδίδουν πληροφορίες, ιδέες, αντιλήψεις.

 Πιο συγκεκριμένα:
 
Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει το μοντέλο που περιγράφηκε παραπάνω (Γούτσος 2012, 43· βλ. επίσης Μπαμπινιώτης 1998, 32):

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Παρατηρούμε ότι τα μηνύματα Μ και Μ΄ μπορεί να μην είναι ακριβώς τα ίδια. Με αυτόν τον τρόπο: