Βιβλιογραφία

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. 1994. Νεολογικός δανεισμός της νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη.
Παπαναστασίου, Γ. 2001. Γλωσσικός δανεισμός. Στο Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης σε συν. με Μ. Θεοδωροπούλου, 45-49. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής. 1998. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

Χαραλαμπάκης, Χ. 1991. Μεταφραστικά δάνεια της νέας ελληνικής από ευρωπαϊκές γλώσσες. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 11, 81-102.
Hughes, G. 1999. A History of English Words. Οξφόρδη: Blackwell.
Yule, G. 2006. The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.