Βιβλιογραφία

Baker, C. 1992. Attitudes and Language. Clevedon: Multilingual Matters.

Γλωσσάρι κοινωνιογλωσσολογίας. Διγλωσσοποίηση του A Glossary of Sociolinguistics του Peter Trudgill. 2007. Επιμέλεια-εισαγωγή: Β. Τσάκωνα. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κακριδή-Φερράρι. Μ. 2007. Στάσεις απέναντι στη γλώσσα. Στο Θέματα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας. Πύλη για την ελληνική γλώσσα http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/history/thema_03/index.html (πρόσβαση 4/1/2001).

Τσιτσιπής, Λ. 2001. Στάσεις απέναντι στη γλώσσα. Στο Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, επιμ. Α-Φ. Χριστίδης σε συν. Μ. Θεοδωροπούλου, 78-80. Προσβάσιμο και στη διεύθυνση:

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_b2/index.html

Φραγκιαδάκης, Γ. 2005. Προσέγγιση και ταξινόμηση των γλωσσικών στάσεων. Στο Πρακτικά της 2ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Τμήμα Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 14-16 Μαρτίου 2003), 154-169. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.