Βιβλιογραφία

Coates, J. 1994. Women Talk: Conversation Between Women Friends. Οξφόρδη: Blackwell.

Coates, J. 2003. Men Talk: Stories in the Making of Masculinities. Οξφόρδη: Blackwell.

Crawford, Μ. 1995. Talking Difference: On Gender and Language. Λονδίνο: Sage.

Holmes, J. & M. Meyerhoff, επιμ. 2003. The Handbook of Language and Gender. Οξφόρδη: Blackwell.

Κακριδή-Φερράρι, Μ. 2005. Γλώσσα και κοινωνικό περιβάλλον: Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας (Α΄ μέρος). Παρουσία 64. Αθήνα.
Μακρή-Τσιλιπάκου, M. 1996. Τι άλλαξε λοιπόν; Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 16:435-446.
Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ. 2010. Η «γυναικεία γλώσσα» και η γλώσσα των γυναικών. Στο Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, επιμ. Β. Καντσά, Β. Μουτάφη & Ε. Παπαταξιάρχης, 119-146. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Παυλίδου, Θ. 1984. Γλώσσα-γλωσσολογία-σεξισμός. Σύγχρονα Θέματα 21:69-79.
Παυλίδου, Θ.-Σ., Αλβανούδη, Α. & Ε. Καραφώτη. 2004. Γραμματικό γένος και σημασιακό περιεχόμενο: Προκαταρκτικές παρατηρήσεις για τη λεξιλογική αναπαράσταση των φύλων. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 24:543-553.
Παυλίδου, Θ.-Σ., επιμ. 2006. Γλώσσα-γένος-φύλο. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
Τσοκαλίδου, Ρ. 2001. Γλώσσα και φύλο. Στο Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης σε συν. με τη Μ. Θεοδωροπούλου, 104-107. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Wardhaugh, R. 1992. An Introduction to Sociolinguistics. Οξφόρδη: Blackwell.