Βιβλιογραφία

Βελούδης, Γ. 2005. Η σημασία πριν, κατά και μετά τη γλώσσα. Αθήνα: Κριτική.

Βελούδης, Γ. 2006. Λήμμα «Σημασία». Στο Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων. Πύλη για την ελληνική γλώσσα. http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=24

Finch, G. 2005. Key Concepts in Language and Linguistics. 2η έκδοση. Palgrave Macmillan.
Hurford, J., Heasley, Β. & M. B. Smith. 2007. Semantics: A Coursebook. Cambridge: Cambridge University Press.

OGrady, W., Dobrovolsky, Μ. & F. Katamba. 1999. Contemporary Linguistics. Λονδίνο: Addison Wesley Longman.

Yule, G. 2006. The of Study Language. Cambridge: Cambridge University Press.