Βιβλιογραφία

Holton, D., Mackridge, P. & Ι. Philippaki-Warburton. 2002. Γραμματική της ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

Κλαίρης, Χ. & Γ. Μπαμπινιώτης. 2005. Γραμματική της νέας ελληνικής: Δομολειτουργική Επικοινωνιακή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κρύσταλ, Ν. 2008. Λεξικό γλωσσολογίας και φωνητικής. Αθήνα: Πατάκης.
Μπαμπινιώτης, Γ. 2002. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. 1998. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.