Βιβλιογραφία   

Ευθυμίου, Ε. & Ι. Μαλαγαρδή. 1993. Το άρθρο της νέας Ελληνικής σε ένα μοντέλο επεξεργασίας φυσικής γλώσσας από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 14: 323-339.

Holton, D., Mackridge, P. & Ι. Philippaki-Warburton. 2002. Γραμματική της ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

Κλαίρης, Χ. & Γ. Μπαμπινιώτης. 2005. Γραμματική της νέας ελληνικής: Δομολειτουργική Επικοινωνιακή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κρύσταλ, Ντ. 2003. Λεξικό γλωσσολογίας και φωνητικής. Μτφρ. Γ. Ξυδόπουλος. Αθήνα: Πατάκης.

Πετρούνιας, Ε. 2002. Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική («αντιπαραθετική) ανάλυση. Μέρος Α΄: Θεωρία. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.

Τριανταφυλλίδης, Μ. [1941] 2005. Νεοελληνική γραμματική (της δημοτικής). Ανατύπωση της έκδοσης του ΟΕΣΒ με διορθώσεις. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

Τσοπανάκης, Α. 1994. Νεοελληνική γραμματική. Θεσσαλονίκη & Αθήνα: Αφοί Κυριακίδη & Εστία.
Φιλιππάκη-Warburton, Ε., Γεωργιαφέντης, Μ., Κοτζόγλου, Γ., Λουκά, Μ. & Π. Μπουλούμπασης. 2012. Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.

Χατζησαββίδης, Σ. & Α. Χατζησαββίδου. 2009. Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσας. Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.