Βιβλιογραφία

Holton, D., Mackridge, P. & I. Philippaki-Warburton. 1997. Greek: A Comprehensive Grammar of the Modern Language. Routledge Grammars. Λονδίνο & Νέα Υόρκη: Routledge. (Ελληνική έκδοση: Γραμματική της ελληνικής γλώσσας. Μτφρ. Β. Σπυρόπουλος. Αθήνα: Πατάκης, 1999).
Κλαίρης, Χ. & Γ. Μπαμπινιώτης (σε συνεργασία με τους Α. Μόζερ, Α. Μπακάκου-Ορφανού, Σ. Σκοπετέα). 2005. Γραμματική της νέας ελληνικής: Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Φιλιππάκη-Warburton, E., Γεωργιαφέντης, Μ., Κοτζόγλου, Γ. & Μ. Λουκά. 2009. Γραμματική Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. & Πατάκης.
Χατζησαββίδης, Σ. & Α. Χατζησαββίδου. 2009. Γραμματική νέας ελληνικής γλώσσας. Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. και Ελληνικά Γράμματα.