Άσκηση 1

Βάλτε τη σωστή κατάληξη στο ρήμα, φροντίζοντας να συμφωνεί με το υποκείμενό του:

α. Η Μαρία και η μικρή της αδελφή κοιμήθηκ___ νωρίς.

β. Η αδελφή της κι εγώ δεν γνωριζ___ καθόλου.

γ. Εγώ, εσύ και η μαμά σου δεν πρέπ___ να ξανασυναντηθ___ ποτέ.

δ. Ο πατέρας της και η μητέρα της δεν έχουν ξαναπαντρευτ___.

ε. Οι συμμαθητές της Μαρίας συμφώνησ___ με τη μαμά της.

στ. Η μαμά της Μαρίας συμφώνησ___ με τους συμμαθητές της.

ζ. Η μαμά της Μαρίας, η αδελφή της και εσύ δεν χωρ___ μαζί στο ασανσέρ.

η. Μόλις γνωρίστηκ___ η Μαρία με τον Γιάννη, αγαπήθηκ___ και σε δυο μήνες παντρεύτηκ___.

Απάντηση

Απάντηση

α. Η Μαρία και η μικρή της αδελφή κοιμήθηκαν νωρίς.

β. Η αδελφή της κι εγώ δεν γνωριζόμαστε καθόλου.

γ. Εγώ, εσύ και η μαμά σου δεν πρέπει να ξανασυναντηθούμε ποτέ.

δ. Ο πατέρας της και η μητέρα της δεν έχουν ξαναπαντρευτεί.

ε. Οι συμμαθητές της Μαρίας συμφώνησαν με τη μαμά της.

στ. Η μαμά της Μαρίας συμφώνησε με τους συμμαθητές της.

ζ. Η μαμά της Μαρίας, η αδελφή της και εσύ δεν χωράτε μαζί στο ασανσέρ.

η. Μόλις γνωρίστηκε η Μαρία με τον Γιάννη, αγαπήθηκαν και σε δυο μήνες παντρεύτηκαν.

 

 

 

Άσκηση 2

Βάλτε τη σωστή κατάληξη στο κατηγορούμενο, φροντίζοντας να συμφωνεί με το υποκείμενό του:

α. Οι δύο κατσίκες και τα κατσικάκια τους ήταν ασπρόμαυρ___.

β. Η κάθε μάνα των παιδιών που αρίστευαν ήταν ευχαριστημέν___ με τον εαυτό της.

γ. Όλες οι φοιτήτριες και όλοι οι φοιτητές έπρεπε να είναι ντυμέν___ στα σκούρα μπλε.

δ. Ο πατέρας του κι ο παππούς του είναι τσακωμέν___.

ε. Το σκυλί, ο τσοπάνος και το χαμένο αρνάκι βρέθηκαν την άλλη μέρα κατατρομαγμέν___.

στ. Η μητέρα και το κοριτσάκι της ήταν ντυμέν___ στα άσπρα.

ζ. Η μητέρα και το μωρό φαίνονταν κουρασμέν___.

η. Ο παππούς και η γιαγιά της ζουν ευτυχισμέν___ ψηλά στο βουνό.

Απάντηση

Απάντηση

α. Οι δύο κατσίκες και τα κατσικάκια τους ήταν ασπρόμαυρα.

β. Η κάθε μάνα των παιδιών που αρίστευαν ήταν ευχαριστημένη με τον εαυτό της.

γ. Όλες οι φοιτήτριες και όλοι οι φοιτητές έπρεπε να είναι ντυμένοι στα σκούρα μπλε.

δ. Ο πατέρας του κι ο παππούς του είναι τσακωμένοι.

ε. Το σκυλί, ο τσοπάνος και το χαμένο αρνάκι βρέθηκαν την άλλη μέρα κατατρομαγμένοι.

στ. Η μητέρα και το κοριτσάκι της ήταν ντυμένες στα άσπρα.

ζ. Η μητέρα και το μωρό φαίνονταν κουρασμένα.

η. Ο παππούς και η γιαγιά της ζουν ευτυχισμένοι ψηλά στο βουνό.