Κάνιστρο και σκίλλα

Στην περίπτωση του κάνιστρου και της σκίλλας η λειτουργία του καθαρμού είναι αναλογική. Όπως με την παλινδρομική κίνηση του κάνιστρου τα σιτηρά καθαρίζονται από τα άχυρα, και όπως η σκίλλα ξεφλουδίζεται και δεν απομένει τίποτε, το ίδιο καθαρίζεται και ο μυούμενος.ή απαλλάσσεται από κάτι δυσάρεστο.