Αφροδίτη, Δήμητρα, Κόρη

Η σχέση της Αφροδίτης με τις ελευσινιακές θεότητες, ιδίως με την κόρη Περσεφόνη, που οφείλεται στη γονιμική και χθόνια φύση και των δύο, μαρτυρείται με πολλούς τρόπους στη λατρεία και αντικατοπτρίζεται στον μύθο. Ενδεικτική είναι η αναφορά στην περίπτωση των ιερών της Αφροδίτης, της Γης Κουροτρόφου και της Δήμητρας Χλόης, που γειτνιάζουν κάτω από τα Προπύλαια της Αθηναϊκής Ακρόπολης (Παυς. 1.22.1-3) ή των ιερών της Αφροδίτης Ουρανίας κοντά στα ιερά της Γης και της κουροτρόφου Ειλειθυίας στην Ολυμπία (Παυς. 6.20.6). Εξάλλου, στην Πέλλα «η ύπαρξη μιας γυναικείας θεότητας με συγχωνευμένα χαρακτηριστικά της Αφροδίτης και της Περσεφόνης αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό πήλινων ημίγυμνων γυναικείων μορφών που βρίσκονται στους τάφους, σε σπίτια και σε ιερά» (Μ. Ακαμάτη, Οδηγός Έκθεσης «Πέλλα. Πρωτεύουσα των αρχαίων Μακεδόνων», 1987, σ. 23). Για τον χθόνιο χαρακτήρα της Αφροδίτης και τον συμφυρμό της με την Περσεφόνη β. Ν. Παπαχατζής, Η θρησκεία στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1987, 136 κ.ε. A. Deliborrias, "Doppeldeutigkeiten und Missdeutungen", ΚΟΤΙΝΟΣ. Festschrift f✓r E. Simon (1992) 184 κ.ε. Όσο για τον αντικατοπτρισμό της σχέσης των δύο θεαινών πρβλ. τον μύθο του Άδωνη (λ. «Άδωνις», LIMC I (1981) 223, όπου και σχετική βιβλιογραφία).