Η αιμομιξία στον Οιδίποδα Τύραννο

 

[…] ο πανθ' ορών χρόνος,

δικάζει τον άγαμον γάμον πάλαι

τεκνούντα και τεκνούμενον.

(στ. 1213-1215)

 

γυναίκα τ' ου γυναίκα, μητρώιαν δ' όπου

κίχοι διπλήν άρουραν ου τε και τέκνων.

(στ. 1256-1257)

 

ούκουν πατρός γ' αν φονεύς

ήλθον, ουδέ νυμφίος

βροτοίς εκλήθην ων έφυν άπο.

νυν δ' άθεος μεν ειμ' ανοσίων δε παις,

ομογενής δ' αφ' ων αυτός έφυν τάλας.

(στ. 1357-1361)