Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΡΡΙΑΝΟΣ

Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις (1.29.5-1.29.6)

[1.29.5] Τὸ δὲ Γόρδιον ἔστι μὲν τῆς Φρυγίας τῆς ἐφ᾽ Ἑλλησπόντου, κεῖται δὲ ἐπὶ τοῦ Σαγγαρίου ποταμοῦ· τοῦ δὲ Σαγγαρίου αἱ μὲν πηγαὶ ἐκ Φρυγίας εἰσίν, αὐτὸς δὲ διὰ τῆς Θρᾳκῶν τῶν Βιθυνῶν χώρας ἐξίησιν ἐς τὸν Εὔξεινον πόντον. ἐνταῦθα καὶ Ἀθηναίων πρεσβεία παρ᾽ Ἀλέξανδρον ἀφίκετο, δεόμενοι Ἀλεξάνδρου ἀφεῖναί σφισι τοὺς αἰχμαλώτους, οἳ ἐπὶ Γρανίκῳ ποταμῷ ἐλήφθησαν Ἀθηναίων ξυστρατευόμενοι τοῖς Πέρσαις καὶ τότε ἐν Μακεδονίᾳ ξὺν τοῖς δισχιλίοις δεδεμένοι ἦσαν· [1.29.6] καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἄπρακτοι ἐν τῷ τότε ἀπῆλθον. οὐ γὰρ ἐδόκει ἀσφαλὲς εἶναι Ἀλεξάνδρῳ ἔτι ξυνεστῶτος τοῦ πρὸς τὸν Πέρσην πολέμου ἀνεῖναί τι τοῦ φόβου τοῖς Ἕλλησιν, ὅσοι ἐναντία τῇ Ἑλλάδι στρατεύεσθαι ὑπὲρ τῶν βαρβάρων οὐκ ἀπηξίωσαν· ἀλλ᾽ ἀποκρίνεται, ἐπειδὰν τὰ παρόντα καλῶς γένηται, τότε ἥκειν ὑπὲρ τῶν αὐτῶν πρεσβευομένους.

[1.29.5] Το Γόρδιο είναι πόλη της Ελλησποντιακής Φρυγίας και είναι χτισμένο στις όχθες του Σαγγάριου ποταμού. Ο Σαγγάριος, που οι πηγές του βρίσκονται στη Μεγάλη Φρυγία, διασχίζει τη χώρα των Βιθυνών Θρακών και χύνεται στον Εύξεινο Πόντο. Στο Γόρδιο παρουσιάστηκαν στον Αλέξανδρο πρέσβεις των Αθηναίων και τον παρακάλεσαν να τους κάμει τη χάρη να απελευθερώσει τους συμπολίτες τους αιχμαλώτους· αυτοί είχαν αιχμαλωτιστεί στη μάχη του Γρανικού πολεμώντας στο πλευρό των Περσών και τότε κρατούνταν δέσμιοι στη Μακεδονία μαζί με τους δύο χιλιάδες αιχμαλώτους· [1.29.6] αλλά οι Αθηναίοι πρέσβεις αναχώρησαν τότε χωρίς να γίνει δεκτό το αίτημά τους. Γιατί ο Αλέξανδρος έκρινε ότι δεν ήταν ασφαλές, ενώ συνεχιζόταν ακόμη ο πόλεμος εναντίον των Περσών, να μετριάσει κατά κάποιον τρόπο τον φόβο των Ελλήνων εκείνων που δεν δίστασαν να συμπολεμήσουν με τους βαρβάρους εναντίον της Ελλάδος· αποκρίθηκε λοιπόν στους Αθηναίους να του ξαναστείλουν πρέσβεις για το ίδιο θέμα, όταν η τωρινή εκστρατεία θα έχει λήξει ευνοϊκά.