Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΡΡΙΑΝΟΣ

Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις (6.16.1-6.17.4)

[6.16.1] Ἔνθεν δὲ ἀναλαβὼν τούς τε τοξότας καὶ τοὺς Ἀγριᾶνας καὶ τὴν ἵππον τὴν ἅμα οἷ πλέουσαν ἐξελαύνει ἐπὶ τὸν νομάρχην τῆς ταύτῃ γῆς, ὄνομα δὲ ἦν Ὀξικανός, ὅτι μήτε αὐτὸς ἀφῖκτο μήτε πρέσβεις παρ᾽ αὐτοῦ ἧκον ἐνδιδόντες αὐτόν τε καὶ τὴν χώραν. [6.16.2] δύο μὲν δὴ τὰς μεγίστας πόλεις τῶν ὑπὸ τῷ Ὀξικανῷ ἐξ ἐφόδου κατὰ κράτος ἔλαβεν, ἐν δὲ τῇ ἑτέρᾳ τούτων καὶ αὐτὸς Ὀξικανὸς ἑάλω. ὁ δὲ τὴν μὲν λείαν τῇ στρατιᾷ δίδωσι, τοὺς ἐλέφαντας δὲ ἅμα οἷ ἦγε· καὶ ‹αἱ› ἄλλαι δὲ πόλεις αὐτῷ αἱ ἐν τῇ αὐτῇ χώρᾳ ἐνεδίδοντο ἐπιόντι οὐδέ τις ἐτρέπετο ἐς ἀλκήν· οὕτω καὶ Ἰνδοὶ πάντες ἐδεδούλωντο ἤδη τῇ γνώμῃ πρὸς Ἀλεξάνδρου τε καὶ τῆς Ἀλεξάνδρου τύχης.
[6.16.3] Ὁ δὲ ἐπὶ Σάμβον αὖ ἦγε τῶν ὀρείων Ἰνδῶν σατράπην ὑπ᾽ αὐτοῦ κατασταθέντα, ὃς πεφευγέναι αὐτῷ ἐξηγγέλλετο ὅτι Μουσικανὸν ἀφειμένον πρὸς Ἀλεξάνδρου ἐπύθετο καὶ τῆς χώρας τῆς ἑαυτοῦ ἄρχοντα· τὰ γὰρ πρὸς Μουσικανὸν αὐτῷ πολέμια ἦν. [6.16.4] ὡς δὲ ἐπέλαζεν ἤδη τῇ πόλει Ἀλέξανδρος, ἥντινα μητρόπολιν εἶχεν ἡ τοῦ Σάμβου χώρα, ὄνομα δὲ ἦν τῇ πόλει Σινδίμανα, αἵ τε πύλαι αὐτῷ ἀνοίγονται προσάγοντι καὶ οἱ οἰκεῖοι οἱ τοῦ Σάμβου τά τε χρήματα ἀπηρίθμησαν καὶ τοὺς ἐλέφαντας μετὰ σφῶν ἄγοντες ἀπήντων· οὐ γὰρ δὴ Ἀλεξάνδρῳ γε πολεμίως ἔχοντα Σάμβον φυγεῖν, ἀλλὰ Μουσικανοῦ τὴν ἄφεσιν δείσαντα. [6.16.5] ὁ δὲ καὶ ἄλλην πόλιν ἐν τούτῳ ἀποστᾶσαν εἷλεν καὶ τῶν Βραχμάνων, οἳ δὴ σοφισταὶ τοῖς Ἰνδοῖς εἰσιν, ὅσοι αἴτιοι τῆς ἀποστάσεως ἐγένοντο ἀπέκτεινεν. ὑπὲρ ὧν ἐγὼ τῆς σοφίας, εἰ δή τίς ἐστιν, ἐν τῇ Ἰνδικῇ ξυγγραφῇ δηλώσω.
[6.17.1] Καὶ ἐν τούτῳ Μουσικανὸς αὐτῷ ἀφεστάναι ἐξηγγέλλετο. καὶ ἐπὶ τοῦτον μὲν ἐκπέμπει Πείθωνα τὸν Ἀγήνορος σατράπην ξὺν στρατιᾷ ἀποχρώσῃ, αὐτὸς δὲ τὰς πόλεις τὰς ὑπὸ Μουσικανῷ τεταγμένας ἐπελθὼν τὰς μὲν ἐξανδραποδίσας αὐτῶν κατέσκαψεν, εἰς ἃς δὲ φρουρὰς εἰσήγαγε καὶ ἄκρας ἐξετείχισε. ταῦτα δὲ διαπραξάμενος ἐπὶ τὸ στρατόπεδόν τε ἐπανῆκε καὶ τὸν στόλον. [6.17.2] ἔνθα δὴ Μουσικανός τε ξυλληφθεὶς ἄγεται πρὸς Πείθωνος, καὶ τοῦτον κρεμάσαι κελεύει Ἀλέξανδρος ἐν τῇ αὑτοῦ γῇ, καὶ τῶν Βραχμάνων ὅσοι αἴτιοι τῆς ἀποστάσεως τῷ Μουσικανῷ κατέστησαν. ἀφίκετο δὲ αὐτῷ καὶ ὁ τῶν Πατάλων τῆς χώρας ἄρχων, ὃ δὴ τὸ Δέλτα ἔφην εἶναι τὸ πρὸς τοῦ ποταμοῦ τοῦ Ἰνδοῦ ποιούμενον, μεῖζον ἔτι τοῦ Δέλτα τοῦ Αἰγυπτίου, καὶ οὗτος τήν τε χώραν αὐτῷ ἐνεδίδου πᾶσαν καὶ αὑτόν τε καὶ τὰ αὑτοῦ ἐπέτρεψεν. [6.17.3] τοῦτον μὲν δὴ ἐπὶ τῇ αὑτοῦ ἀρχῇ ἐκπέμπει αὖθις παραγγείλας παρασκευάζειν ὅσα ἐς ὑποδοχὴν τῇ στρατιᾷ· αὐτὸς δὲ Κρατερὸν μὲν τήν τε Ἀττάλου τάξιν ἄγοντα καὶ τὴν Μελεάγρου καὶ Ἀντιγένους καὶ τῶν τοξοτῶν ἔστιν οὓς καὶ τῶν ἑταίρων τε καὶ ἄλλων Μακεδόνων ὅσους ἐς Μακεδονίαν ἀπομάχους ὄντας ἤδη ἔστελλε τὴν ἐπ᾽ Ἀραχωτῶν καὶ Ζαραγγῶν ἔπεμπεν ἐς Καρμανίαν, καὶ τοὺς ἐλέφαντας τούτῳ ἄγειν ἔδωκεν· [6.17.4] τὴν δὲ ἄλλην στρατιάν, ὅση γε μὴ ξὺν αὐτῷ κατέπλει ὡς ἐπὶ θάλασσαν, ..... Ἡφαιστίων ἐπετάχθη, Πείθωνα δὲ τούς τε ἱππακοντιστὰς ἄγοντα καὶ τοὺς Ἀγριᾶνας ἐς τὴν ἐπέκεινα ὄχθην τοῦ Ἰνδοῦ διαβιβάσας, οὐχ ᾗπερ Ἡφαιστίων τὴν στρατιὰν ἄγειν ἤμελλε, τάς τε ἐκτετειχισμένας ἤδη πόλεις ξυνοικίσαι ἐκέλευσε καὶ εἰ δή τινα νεωτερίζοιτο πρὸς τῶν ταύτῃ Ἰνδῶν καὶ ταῦτα ἐς κόσμον καταστήσαντα ξυμβάλλειν οἱ ἐς τὰ Πάταλα.

[6.16.1] Από εκεί ο Αλέξανδρος, αφού πήρε μαζί του τους τοξότες, τους Αγριάνες και το ιππικό που είχε στα πλοία μαζί του, εξόρμησε εναντίον του νομάρχη της περιοχής εκείνης που ονομαζόταν Οξικανός, επειδή ούτε ο ίδιος είχε παρουσιασθεί στον Αλέξανδρο ούτε πρέσβεις του είχαν έρθει προσφέροντας υποταγή, τη δική του και της χώρας του.
[6.16.2] Ο Αλέξανδρος κατέλαβε αμέσως με έφοδο τις δύο μεγαλύτερες πόλεις από εκείνες που εξουσίαζε ο Οξικανός. Στη δεύτερη μάλιστα αιχμαλωτίσθηκε και ο ίδιος ο Οξικανός. Ο Αλέξανδρος παραχώρησε τη λεία στον στρατό του, πήρε όμως τους ελέφαντες μαζί του. Καθώς προχωρούσε, παραδίδονταν σε αυτόν και οι άλλες πόλεις που υπήρχαν στην ίδια περιοχή, χωρίς καμία να προβάλει αντίσταση. Τόσο πολύ είχε καμφθεί το φρόνημα όλων των Ινδών και από τον Αλέξανδρο και από τις επιτυχίες του.
[6.16.3] Στην συνέχεια ο Αλέξανδρος βάδισε κατά του Σάμβου, τον οποίο ο ίδιος είχε διορίσει σατράπη των ορεινών Ινδών. Τον είχαν πληροφορήσει ότι ο Σάμβος είχε φύγει, όταν έμαθε ότι ο Αλέξανδρος είχε αφήσει ελεύθερο τον Μουσικανό και τον είχε ορίσει άρχοντα της χώρας του· ήταν εχθρικές οι σχέσεις του Σάμβου και του Μουσικανού. [6.16.4] Αλλά, όταν ο Αλέξανδρος πλησίαζε πλέον στην πόλη που ήταν πρωτεύουσα της χώρας του Σάμβου, το όνομά της ήταν Σινδίμανα, άνοιξαν οι πύλες. Οι συγγενείς του Σάμβου καταμέτρησαν τα χρήματα και ήρθαν να τον συναντήσουν φέρνοντας μαζί τους τους ελέφαντες. Έλεγαν ότι ο Σάμβος δεν έφυγε βέβαια επειδή είχε εχθρικές διαθέσεις κατά του Αλεξάνδρου, αλλά επειδή φοβήθηκε μετά την απελευθέρωση του Μουσικανού. [6.16.5] Ο Αλέξανδρος κυρίευσε και άλλη πόλη, που στο μεταξύ επαναστάτησε, και εκτέλεσε από τους Βραχμάνες, τους φιλοσόφους των Ινδών, όσους ήταν υπαίτιοι της εξέγερσης. Στο έργο μου για την Ινδία θα ασχοληθώ με τη σοφία των Βραχμάνων, αν βέβαια υπάρχει κάποια σοφία σε αυτούς.
[6.17.1] Στο μεταξύ ανήγγειλαν στον Αλέξανδρο ότι στασίασε και ο Μουσικανός. Ο Αλέξανδρος έστειλε εναντίον του τον σατράπη Πείθωνα, τον γιο του Αγήνορα, με αρκετό στρατό και επιτέθηκε ο ίδιος εναντίον των πόλεων που ήταν στην εξουσία του Μουσικανού. Από αυτές άλλες κατέστρεψε και πούλησε δούλους τους κατοίκους, σε άλλες εγκατέστησε φρουρούς και οχύρωσε με τείχη τις ακροπόλεις τους. Αφού τακτοποίησε τα ζητήματα αυτά, επέστρεψε στο στρατόπεδο και στον στόλο του. [6.17.2] Τότε, λοιπόν, ο Πείθων συνέλαβε τον Μουσικανό και τον οδήγησε αιχμάλωτο. Ο Αλέξανδρος διέταξε να τον κρεμάσουν μέσα στη χώρα του καθώς και όσους Βραχμάνες ήταν υπαίτιοι της εξέγερσης. Έφθασε επίσης στον Αλέξανδρο και ο άρχοντας της περιοχής των Πατάλων, όπου όπως ανέφερα σχηματίζεται το Δέλτα από τον ποταμό Ινδό που είναι ακόμη μεγαλύτερο από το Δέλτα του Νείλου. Παρέδωσε και αυτός ολόκληρη τη χώρα του και έθεσε τον εαυτό του και τα υπάρχοντά του στη διάθεση του Αλεξάνδρου. [6.17.3] Αυτός τον έστειλε πάλι πίσω στο κράτος του και τον διέταξε να ετοιμάσει όσα ήταν απαραίτητα για την παραμονή του στρατού του. Τον Κρατερό έστειλε από τον δρόμο που περνούσε μέσα από τη χώρα των Αραχωσίων και των Ζαραγγών στην Καρμανία με τα τάγματα του Άτταλου, του Μελέαγρου και του Αντιγένη και με μερικούς τοξότες καθώς και με όσους εταίρους και άλλους Μακεδόνες σχεδίαζε να στείλει πίσω στη Μακεδονία, επειδή ήταν ανίκανοι για μάχη· του ανέθεσε επίσης να οδηγεί τους ελέφαντες. [6.17.4] Στον υπόλοιπο στρατό, εκτός δηλαδή από εκείνον που θα έπλεε μαζί του προς τη θάλασσα,… τοποθέτησε αρχηγό τον Ηφαιστίωνα. Μετέφερε τον Πείθωνα με τους ιππακοντιστές και τους Αγριάνες στην αντικρινή όχθη του Ινδού, δηλαδή όχι εκείνη από την οποία επρόκειτο να οδηγήσει ο Ηφαιστίων τον στρατό, και τον διέταξε να εγκαταστήσει κατοίκους στις πόλεις που είχαν οχυρωθεί ήδη με τείχος. Τον διέταξε ακόμη να αποκαταστήσει την τάξη, αν συμβεί κάποια εξέγερση ανάμεσα στους Ινδούς της περιοχής αυτής, και να τον συναντήσει στα Πάταλα.