Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΡΡΙΑΝΟΣ

Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις (4.30.7-4.30.9)

[4.30.7] Αὐτὸς δὲ ὡς ἐπὶ τὸν Ἰνδὸν ποταμὸν ἤδη ἦγε, καὶ ἡ στρατιὰ αὐτῷ ὡδοποίει τὸ πρόσω ἰοῦσα ἄπορα ἄλλως ὄντα τὰ ταύτῃ χωρία. ἐνταῦθα ξυλλαμβάνει ὀλίγους τῶν βαρβάρων, καὶ παρὰ τούτων ἔμαθεν, ὅτι οἱ μὲν ἐν τῇ χώρᾳ Ἰνδοὶ παρὰ Ἀβισάρῃ ἀποπεφευγότες εἶεν, τοὺς δὲ ἐλέφαντας ὅτι αὐτοῦ κατέλιπον νέμεσθαι πρὸς τῷ ποταμῷ τῷ Ἰνδῷ· καὶ τούτους ἡγήσασθαί οἱ τὴν ὁδὸν ἐκέλευσεν ὡς ἐπὶ τοὺς ἐλέφαντας. [4.30.8] εἰσὶ δὲ Ἰνδῶν πολλοὶ κυνηγέται τῶν ἐλεφάντων, καὶ τούτους σπουδῇ ἀμφ᾽ αὑτὸν εἶχεν Ἀλέξανδρος, καὶ τότε ἐθήρα ξὺν τούτοις τοὺς ἐλέφαντας· καὶ δύο μὲν αὐτῶν ἀπόλλυνται κατὰ κρημνοῦ σφᾶς ῥίψαντες ἐν τῇ διώξει, οἱ δὲ ἄλλοι ξυλληφθέντες ἔφερόν τε τοὺς ἀμβάτας καὶ τῇ στρατιᾷ ξυνετάσσοντο. [4.30.9] ἐπεὶ δὲ καὶ ὕλῃ ἐργασίμῳ ἐνέτυχε παρὰ τὸν ποταμὸν, καὶ αὕτη ἐκόπη αὐτῷ ὑπὸ τῆς στρατιᾶς καὶ ναῦς ἐποιήθησαν. καὶ αὗται κατὰ τὸν Ἰνδὸν ποταμὸν ἤγοντο ὡς ἐπὶ τὴν γέφυραν, ἥντινα Ἡφαιστίων καὶ Περδίκκας αὐτῷ ἐξωκοδομηκότες πάλαι ἦσαν.

[4.30.7] Ο ίδιος ο Αλέξανδρος άρχισε τώρα να βαδίζει προς τον Ινδό ποταμό και ο στρατός που προπορευόταν του άνοιγε δρόμο, επειδή διαφορετικά ήταν αδιάβατοι οι τόποι εκείνοι. Εδώ ο Αλέξανδρος συνέλαβε μερικούς βαρβάρους και πληροφορήθηκε από αυτούς ότι οι Ινδοί της περιοχής είχαν καταφύγει στον Αβισάρη αφήνοντας τους ελέφαντες να βόσκουν εκεί, κοντά στον ποταμό Ινδό. Ο Αλέξανδρος τους διέταξε να τον οδηγήσουν στον δρόμο προς τους ελέφαντες. [4.30.8] Υπάρχουν πολλοί Ινδοί κυνηγοί ελεφάντων. Αυτούς κρατούσε με πολλή προθυμία κοντά του ο Αλέξανδρος και με αυτούς κυνηγούσε τότε τους ελέφαντες. Δύο από τους ελέφαντες χάθηκαν κατά την καταδίωξη πέφτοντας σε γκρεμό, οι άλλοι όμως, αφού πιάστηκαν, δέχθηκαν τους αναβάτες τους και εντάχθηκαν στον στρατό του Αλεξάνδρου. [4.30.9] Και επειδή βρήκε κοντά στον ποταμό ένα δάσος με οικοδομήσιμη ξυλεία, οι στρατιώτες του έκοψαν ξύλα και κατασκεύασαν πλοία. Τα μετέφεραν στον Ινδό ποταμό προς τη γέφυρα που είχαν προ πολλού κατασκευάσει ο Ηφαιστίων και ο Περδίκκας.