Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

Τίμων ἢ Μισάνθρωπος (47-48)

ΤΙΜΩΝ
[47] Τίς οὗτός ἐστιν ὁ προσιών, ὁ ἀναφαλαντίας; Φιλιάδης, κολάκων ἁπάντων ὁ βδελυρώτατος. οὗτος δὲ ἀγρὸν ὅλον παρ᾽ ἐμοῦ λαβὼν καὶ τῇ θυγατρὶ προῖκα δύο τάλαντα, μισθὸν τοῦ ἐπαίνου, ὁπότε ᾄσαντά με πάντων σιωπώντων μόνος ὑπερεπῄνεσεν ἐπομοσάμενος ᾠδικώτερον εἶναι τῶν κύκνων, ἐπειδὴ νοσοῦντα πρῴην εἶδέ με καὶ προσῆλθον ἐπικουρίας δεόμενος, πληγὰς ὁ γενναῖος προσενέτεινεν.
ΦΙΛΙΑΔΗΣ
[48] Ὢ τῆς ἀναισχυντίας. νῦν Τίμωνα γνωρίζετε; νῦν Γναθωνίδης φίλος καὶ συμπότης; τοιγαροῦν δίκαια πέπονθεν οὕτως ἀχάριστος ὤν. ἡμεῖς δὲ οἱ πάλαι συνήθεις καὶ συνέφηβοι καὶ δημόται ὅμως μετριάζομεν, ὡς μὴ ἐπιπηδᾶν δοκῶμεν. χαῖρε, ὦ δέσποτα, καὶ ὅπως τοὺς μιαροὺς τούτους κόλακας φυλάξῃ, τοὺς ἐπὶ τῆς τραπέζης μόνον, τὰ ἄλλα δὲ κοράκων οὐδὲν διαφέροντας. οὐκέτι πιστευτέα τῶν νῦν οὐδενί· πάντες ἀχάριστοι καὶ πονηροί. ἐγὼ δὲ τάλαντόν σοι κομίζων, ὡς ἔχοις πρὸς τὰ κατεπείγοντα χρῆσθαι, καθ᾽ ὁδὸν ἤδη πλησίον ἤκουσα, ὡς πλουτοίης ὑπερμεγέθη τινὰ πλοῦτον. ἥκω τοιγαροῦν ταῦτά σε νουθετήσων· καίτοι σύ γε οὕτω σοφὸς ὢν οὐδὲν ἴσως δεήσῃ τῶν παρ᾽ ἐμοῦ λόγων, ὃς καὶ τῷ Νέστορι τὸ δέον παραινέσειας ἄν.
ΤΙΜΩΝ
Ἔσται ταῦτα, ὦ Φιλιάδη. πλὴν ἀλλὰ πρόσιθι, ὡς καὶ σὲ φιλοφρονήσωμαι τῇ δικέλλῃ.
ΦΙΛΙΑΔΗΣ
Ἄνθρωποι, κατέαγα τοῦ κρανίου ὑπὸ τοῦ ἀχαρίστου, διότι τὰ συμφέροντα ἐνουθέτουν αὐτόν.

ΤΙΜΩΝ
[47] Ποιός είναι αυτός που καταφθάνει, ο φαλακρός; Ο Φιλιάδης, ο πιο σιχαμερός απ᾽ όλους τους κόλακες. Και αυτός πήρε από εμένα ολόκληρο χωράφι και δύο τάλαντα προίκα για την κόρη του, αμοιβή για τον έπαινο που μου έκανε, όταν κάποτε τραγούδησα και, ενώ όλοι σιωπούσαν, μόνο αυτός με παίνεψε πολύ παίρνοντας όρκο ότι είμαι μελωδικότερος και από τους κύκνους. Όταν τις προάλλες με είδε άρρωστο και πλησίασα ζητώντας βοήθεια, με έδειρε για τα καλά ο γενναίος.
ΦΙΛΙΑΔΗΣ
[48] Ω τί ντροπή! Τώρα τον ξέρετε τον Τίμωνα; Τώρα ο Γναθωνίδης φίλος και συμπότης; Λοιπόν —καλά έπαθε— έτσι αχάριστος που είναι. Ενώ εμείς οι παλιοί γνώριμοι, συνέφηβοι και συμπολίτες, μένουμε πίσω, για να μη φανούμε υπερβολικοί. Χαίρε, αφέντη. Κοίταξε πώς να φυλαχτείς απ᾽ αυτούς τους μιαρούς κόλακες, που είναι μόνο για τραπέζια και δε διαφέρουν στα άλλα από κοράκια. Δεν πρέπει να έχει κανείς εμπιστοσύνη σήμερα σε κανέναν. Όλοι είναι αχάριστοι και κακοί. Εγώ σου έφερνα ένα τάλαντο να έχεις για τις επείγουσες ανάγκες και στο δρόμο, ενώ πλησίαζα, άκουσα πως έχεις γίνει πάμπλουτος. Έχω λοιπόν έρθει να σου δώσω τούτες τις συμβουλές, αν και εσύ βέβαια είσαι τόσο σοφός και ίσως δε θα σου χρειαστούν τα λόγια τα δικά μου, γιατί και το Νέστορα θα μπορούσες να συμβουλέψεις τα πρέποντα.
ΤΙΜΩΝ
Θα γίνουν αυτά, Φιλιάδη. Μα έλα κοντά να σε περιποιηθώ κι εσένα με το δικέλλι μου.
ΦΙΛΙΑΔΗΣ
Άνθρωποι, μου τσάκισε το κρανίο ο αχάριστος, γιατί τον συμβούλεψα για τα συμφέροντά του.