Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

Τίμων ἢ Μισάνθρωπος (32-33)

ΠΕΝΙΑ
[32] Ποῖ τοῦτον ἀπάγεις, ὦ Ἀργειφόντα, χειραγωγῶν;
ΕΡΜΗΣ
Ἐπὶ τουτονὶ τὸν Τίμωνα ἐπέμφθημεν ὑπὸ τοῦ Διός.
ΠΕΝΙΑ
Νῦν ὁ Πλοῦτος ἐπὶ Τίμωνα, ὁπότε αὐτὸν ἐγὼ κακῶς ἔχοντα ὑπὸ τῆς Τρυφῆς παραλαβοῦσα, τουτοισὶ παραδοῦσα, τῇ Σοφίᾳ καὶ τῷ Πόνῳ, γενναῖον ἄνδρα καὶ πολλοῦ ἄξιον ἀπέδειξα; οὕτως ἄρα εὐκαταφρόνητος ὑμῖν ἡ Πενία δοκῶ καὶ εὐαδίκητος, ὥσθ᾽ ὃ μόνον κτῆμα εἶχον ἀφαιρεῖσθαί με, ἀκριβῶς πρὸς ἀρετὴν ἐξειργασμένον, ἵνα αὖθις ὁ Πλοῦτος παραλαβὼν αὐτὸν Ὕβρει καὶ Τύφῳ ἐγχειρίσας ὅμοιον τῷ πάλαι μαλθακὸν καὶ ἀγεννῆ καὶ ἀνόητον ἀποφήνας ἀποδῷ πάλιν ἐμοὶ ῥάκος ἤδη γεγενημένον;
ΕΡΜΗΣ
Ἔδοξε ταῦτα, ὦ Πενία, τῷ Διί.
ΠΕΝΙΑ
[33] Ἀπέρχομαι· καὶ ὑμεῖς δέ, ὦ Πόνε καὶ Σοφία καὶ οἱ λοιποί, ἀκολουθεῖτέ μοι. οὗτος δὲ τάχα εἴσεται, οἵαν με οὖσαν ἀπολείψει, ἀγαθὴν συνεργὸν καὶ διδάσκαλον τῶν ἀρίστων, ᾗ συνὼν ὑγιεινὸς μὲν τὸ σῶμα, ἐρρωμένος δὲ τὴν γνώμην διετέλεσεν, ἀνδρὸς βίον ζῶν καὶ πρὸς αὑτὸν ἀποβλέπων, τὰ δὲ περιττὰ καὶ πολλὰ ταῦτα, ὥσπερ ἐστίν, ἀλλότρια ὑπολαμβάνων.
ΕΡΜΗΣ
Ἀπέρχονται· ἡμεῖς δὲ προσίωμεν αὐτῷ.

(Ο Ερμής και ο Πλούτος πατούν πια στη γη, εκεί κοντά όπου σκάβει ο Τίμων. Συναντούν την Πενία και τους συντρόφους της. Ο Τίμων δεν τους βλέπει, ενώ η Πενία απορημένη και πειραγμένη από τον ερχομό τους ρωτάει τον Ερμή.)
ΠΕΝΙΑ
[32] Πού τον πηγαίνεις αυτόν, Αργοφονιά, κρατώντας τον από το χέρι;
ΕΡΜΗΣ
Σ᾽ αυτόν εδώ τον Τίμωνα μας έστειλε ο Δίας.
ΠΕΝΙΑ
Τώρα ο Πλούτος στον Τίμωνα, την ώρα που εγώ τον απέσπασα από την Τρυφή σε κακά χάλια, τον παρέδωσα σ᾽ αυτούς εδώ, στη Σοφία και τον Κόπο, και τον ανέδειξα έναν άνθρωπο υψηλόφρονα και αξιόλογο; Τόσο ευκαταφρόνητη λοιπόν και ευκολοαδίκητη σας φαίνεται η Πενία, ώστε μου παίρνετε το μόνο μου κτήμα που είχα και το εξάσκησα τέλεια στην αρετή; Και το κάνετε αυτό, για να τον ξαναπαραλάβει ο Πλούτος, να τον δώσει στα χέρια της Αυθάδειας και της Αλαζονείας και να τον κάνει, όπως ήταν πρώτα, δειλό, φαύλο και ανόητο και μετά να μου τον ξαναδώσει ένα κουρέλι πια;
ΕΡΜΗΣ
Αυτή, Πενία, είναι η απόφαση του Δία.
ΠΕΝΙΑ
[33] Φεύγω· κι εσείς, Κόπος, Σοφία και οι υπόλοιποι, ακολουθάτε με. Και αυτός θα καταλάβει γρήγορα ποιά θα χάσει. Έναν καλό συνεργάτη και δάσκαλο των αρετών, που όταν τον συναναστρεφόταν, είχε γερό το σώμα, θέληση δυνατή και ζούσε σαν άνθρωπος που πίστευε στον εαυτό του και θεωρούσε ξένα, όπως πράγματι είναι, αυτά τα περιττά και πολλά.
ΕΡΜΗΣ
Φεύγουν αυτοί. Ας πάμε εμείς κοντά του.