Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΞΕΝΟΦΩΝ

Ἑλληνικά (1.6.12-1.6.38)

[1.6.12] Ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ εἶπεν, ἀνιστάμενοι πολλοὶ καὶ μάλιστα οἱ αἰτιαζόμενοι ἐναντιοῦσθαι δεδιότες εἰσηγοῦντο πόρον χρημάτων καὶ αὐτοὶ ἐπαγγελλόμενοι ἰδίᾳ. λαβὼν δὲ ταῦτα ἐκεῖνος καὶ ἐκ Χίου πεντεδραχμίαν ἑκάστῳ τῶν ναυτῶν ἐφοδιασάμενος ἔπλευσε τῆς Λέσβου ἐπὶ Μήθυμναν πολεμίαν οὖσαν. [1.6.13] οὐ βουλομένων δὲ τῶν Μηθυμναίων προσχωρεῖν, ἀλλ᾽ ἐμφρούρων ὄντων Ἀθηναίων, καὶ τῶν τὰ πράγματα ἐχόντων ἀττικιζόντων, προσβαλὼν αἱρεῖ τὴν πόλιν κατὰ κράτος. [1.6.14] τὰ μὲν οὖν χρήματα πάντα διήρπασαν οἱ στρατιῶται, τὰ δὲ ἀνδράποδα πάντα συνήθροισεν ὁ Καλλικρατίδας εἰς τὴν ἀγοράν, καὶ κελευόντων τῶν συμμάχων ἀποδόσθαι καὶ τοὺς Μηθυμναίους οὐκ ἔφη ἑαυτοῦ γε ἄρχοντος οὐδέν᾽ ἂν Ἑλλήνων εἰς τὸ ἐκείνου δυνατὸν ἀνδραποδισθῆναι. [1.6.15] τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τοὺς μὲν ἐλευθέρους ἀφῆκε, τοὺς δὲ τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς καὶ τὰ ἀνδράποδα τὰ δοῦλα πάντα ἀπέδοτο· Κόνωνι δὲ εἶπεν ὅτι παύσει αὐτὸν μοιχῶντα τὴν θάλατταν. κατιδὼν δὲ αὐτὸν ἀναγόμενον ἅμα τῇ ἡμέρᾳ, ἐδίωκεν ὑποτεμνόμενος τὸν εἰς Σάμον πλοῦν, ὅπως μὴ ἐκεῖσε φύγοι. [1.6.16] Κόνων δ᾽ ἔφευγε ταῖς ναυσὶν εὖ πλεούσαις διὰ τὸ ἐκ πολλῶν πληρωμάτων εἰς ὀλίγας ἐκλελέχθαι τοὺς ἀρίστους ἐρέτας, καὶ καταφεύγει εἰς Μυτιλήνην τῆς Λέσβου καὶ σὺν αὐτῷ τῶν δέκα στρατηγῶν Λέων καὶ Ἐρασινίδης. Καλλικρατίδας δὲ συνεισέπλευσεν εἰς τὸν λιμένα, διώκων ναυσὶν ἑκατὸν καὶ ἑβδομήκοντα. [1.6.17] Κόνων δὲ ὡς ἔφθη ὑπὸ τῶν πολεμίων κατακωλυθείς, ἠναγκάσθη ναυμαχῆσαι πρὸς τῷ λιμένι, καὶ ἀπώλεσε ναῦς τριάκοντα· οἱ δὲ ἄνδρες εἰς τὴν γῆν ἀπέφυγον· τὰς δὲ λοιπὰς τῶν νεῶν, τετταράκοντα οὔσας, ὑπὸ τῷ τείχει ἀνείλκυσε. [1.6.18] Καλλικρατίδας δὲ ἐν τῷ λιμένι ὁρμισάμενος ἐπολιόρκει ἐνταῦθα, τὸν ἔκπλουν ἔχων. καὶ κατὰ γῆν μεταπεμψάμενος τοὺς Μηθυμναίους πανδημεὶ καὶ ἐκ τῆς Χίου τὸ στράτευμα διεβίβασε· χρήματά τε παρὰ Κύρου αὐτῷ ἦλθεν. [1.6.19] ὁ δὲ Κόνων ἐπεὶ ἐπολιορκεῖτο καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ σίτων οὐδαμόθεν ἦν εὐπορῆσαι, οἱ δὲ ἄνθρωποι πολλοὶ ἐν τῇ πόλει ἦσαν καὶ οἱ Ἀθηναῖοι οὐκ ἐβοήθουν διὰ τὸ μὴ πυνθάνεσθαι ταῦτα, καθελκύσας τῶν νεῶν τὰς ἄριστα πλεούσας δύο ἐπλήρωσε πρὸ ἡμέρας, ἐξ ἁπασῶν τῶν νεῶν τοὺς ἀρίστους ἐρέτας ἐκλέξας καὶ τοὺς ἐπιβάτας εἰς κοίλην ναῦν μεταβιβάσας καὶ τὰ παραρύματα παραβαλών. [1.6.20] τὴν μὲν οὖν ἡμέραν οὕτως ἀνεῖχον, εἰς δὲ τὴν ἑσπέραν, ἐπεὶ σκότος εἴη, ἐξεβίβαζεν, ὡς μὴ καταδήλους εἶναι τοῖς πολεμίοις ταῦτα ποιοῦντας. πέμπτῃ δὲ ἡμέρᾳ εἰσθέμενοι σῖτα μέτρια, ἐπειδὴ ἤδη μέσον ἡμέρας ἦν καὶ οἱ ἐφορμοῦντες ὀλιγώρως εἶχον καὶ ἔνιοι ἀνεπαύοντο, ἐξέπλευσαν ἔξω τοῦ λιμένος, καὶ ἡ μὲν ἐπὶ Ἑλλησπόντου ὥρμησεν, ἡ δὲ εἰς τὸ πέλαγος. [1.6.21] τῶν δ᾽ ἐφορμούντων ὡς ἕκαστοι ἤνοιγον, τάς τε ἀγκύρας ἀποκόπτοντες καὶ ἐγειρόμενοι ἐβοήθουν τεταραγμένοι, τυχόντες ἐν τῇ γῇ ἀριστοποιούμενοι· εἰσβάντες δὲ ἐδίωκον τὴν εἰς τὸ πέλαγος ἀφορμήσασαν, καὶ ἅμα τῷ ἡλίῳ δύνοντι κατέλαβον, καὶ κρατήσαντες μάχῃ, ἀναδησάμενοι ἀπῆγον εἰς τὸ στρατόπεδον αὐτοῖς ἀνδράσιν. [1.6.22] ἡ δ᾽ ἐπὶ τοῦ Ἑλλησπόντου φυγοῦσα ναῦς διέφυγε, καὶ ἀφικομένη εἰς τὰς Ἀθήνας ἐξαγγέλλει τὴν πολιορκίαν. Διομέδων δὲ βοηθῶν Κόνωνι πολιορκουμένῳ δώδεκα ναυσὶν ὡρμίσατο εἰς τὸν εὔριπον τὸν τῶν Μυτιληναίων. [1.6.23] ὁ δὲ Καλλικρατίδας ἐπιπλεύσας αὐτῷ ἐξαίφνης δέκα μὲν τῶν νεῶν ἔλαβε, Διομέδων δ᾽ ἔφυγε τῇ τε αὑτοῦ καὶ ἄλλῃ. [1.6.24] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τὰ γεγενημένα καὶ τὴν πολιορκίαν ἐπεὶ ἤκουσαν, ἐψηφίσαντο βοηθεῖν ναυσὶν ἑκατὸν καὶ δέκα, εἰσβιβάζοντες τοὺς ἐν τῇ ἡλικίᾳ ὄντας ἅπαντας καὶ δούλους καὶ ἐλευθέρους· καὶ πληρώσαντες τὰς δέκα καὶ ἑκάτον ἐν τριάκοντα ἡμέραις ἀπῆραν. εἰσέβησαν δὲ καὶ τῶν ἱππέων πολλοί. [1.6.25] μετὰ ταῦτα ἀνήχθησαν εἰς Σάμον, κἀκεῖθεν Σαμίας ναῦς ἔλαβον δέκα· ἥθροισαν δὲ καὶ ἄλλας πλείους ἢ τριάκοντα παρὰ τῶν ἄλλων συμμάχων, εἰσβαίνειν ἀναγκάσαντες ἅπαντας, ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τινες αὐτοῖς ἔτυχον ἔξω οὖσαι. ἐγένοντο δὲ αἱ πᾶσαι πλείους ἢ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν. [1.6.26] ὁ δὲ Καλλικρατίδας ἀκούων τὴν βοήθειαν ἤδη ἐν Σάμῳ οὖσαν, αὐτοῦ μὲν κατέλιπε πεντήκοντα ναῦς καὶ ἄρχοντα Ἐτεόνικον, ταῖς δὲ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἀναχθεὶς ἐδειπνοποιεῖτο τῆς Λέσβου ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρᾳ [ἀντίον τῆς Μυτιλήνης]. [1.6.27] τῇ δ᾽ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἔτυχον καὶ οἱ Ἀθηναῖοι δειπνοποιούμενοι ἐν ταῖς Ἀργινούσαις· αὗται δ᾽ εἰσὶν [ἀντίον τῆς Λέσβου ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρᾳ] ἀντίον τῆς Μυτιλήνης. [1.6.28] τῆς δὲ νυκτὸς ἰδὼν τὰ πυρά, καί τινων αὐτῷ ἐξαγγειλάντων ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι εἶεν, ἀνήγετο περὶ μέσας νύκτας, ὡς ἐξαπιναίως προσπέσοι· ὕδωρ δ᾽ ἐπιγενόμενον πολὺ καὶ βρονταὶ διεκώλυσαν τὴν ἀναγωγήν. ἐπεὶ δὲ ἀνέσχεν, ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ἔπλει ἐπὶ τὰς Ἀργινούσας. [1.6.29] οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι ἀντανήγοντο εἰς τὸ πέλαγος τῷ εὐωνύμῳ, παρατεταγμένοι ὧδε. Ἀριστοκράτης μὲν τὸ εὐώνυμον ἔχων ἡγεῖτο πεντεκαίδεκα ναυσί, μετὰ δὲ ταῦτα Διομέδων ἑτέραις πεντεκαίδεκα· ἐπετέτακτο δὲ Ἀριστοκράτει μὲν Περικλῆς, Διομέδοντι δὲ Ἐρασινίδης· παρὰ δὲ Διομέδοντα οἱ Σάμιοι δέκα ναυσὶν ἐπὶ μιᾶς τεταγμένοι· ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Σάμιος ὀνόματι Ἱππεύς· ἐχόμεναι δ᾽ ‹αἱ› τῶν ταξιάρχων δέκα, καὶ αὐταὶ ἐπὶ μιᾶς· ἐπὶ δὲ ταύταις αἱ τῶν ναυάρχων τρεῖς, καὶ εἴ τινες ἄλλαι ἦσαν συμμαχίδες. [1.6.30] τὸ δὲ δεξιὸν κέρας Πρωτόμαχος εἶχε πεντεκαίδεκα ναυσί· παρὰ δ᾽ αὐτὸν Θράσυλλος ἑτέραις πεντεκαίδεκα· ἐπετέτακτο δὲ Πρωτομάχῳ μὲν Λυσίας, ἔχων τὰς ἴσας ναῦς, Θρασύλλῳ δὲ Ἀριστογένης. [1.6.31] οὕτω δ᾽ ἐτάχθησαν, ἵνα μὴ διέκπλουν διδοῖεν· χεῖρον γὰρ ἔπλεον. αἱ δὲ τῶν Λακεδαιμονίων ἀντιτεταγμέναι ἦσαν ἅπασαι ἐπὶ μιᾶς ὡς πρὸς διέκπλουν καὶ περίπλουν παρεσκευασμέναι, διὰ τὸ βέλτιον πλεῖν. εἶχε δὲ τὸ δεξιὸν κέρας Καλλικρατίδας. [1.6.32] Ἕρμων δὲ Μεγαρεὺς ὁ τῷ Καλλικρατίδᾳ κυβερνῶν εἶπε πρὸς αὐτὸν ὅτι εἴη καλῶς ἔχον ἀποπλεῦσαι· αἱ γὰρ τριήρεις τῶν Ἀθηναίων πολλῷ πλείους ἦσαν. Καλλικρατίδας δὲ εἶπεν ὅτι ἡ Σπάρτη †οὐδὲν μὴ κάκιον οἰκεῖται† αὐτοῦ ἀποθανόντος, φεύγειν δὲ αἰσχρὸν ἔφη εἶναι. [1.6.33] μετὰ δὲ ταῦτα ἐαυμάχησαν χρόνον πολύν, πρῶτον μὲν ἁθρόαι, ἔπειτα δὲ διεσκεδασμέναι. ἐπεὶ δὲ Καλλικρατίδας τε ἐμβαλούσης τῆς νεὼς ἀποπεσὼν εἰς τὴν θάλατταν ἠφανίσθη Πρωτόμαχός τε καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τῷ δεξιῷ τὸ εὐώνυμον ἐνίκησαν, ἐντεῦθεν φυγὴ τῶν Πελοποννησίων ἐγένετο εἰς Χίον, πλείστων δὲ καὶ εἰς Φώκαιαν· οἱ δὲ Ἀθηναῖοι πάλιν εἰς τὰς Ἀργινούσας κατ έπλευσαν. [1.6.34] ἀπώλοντο δὲ τῶν μὲν Ἀθηναίων νῆες πέντε καὶ εἴκοσιν αὐτοῖς ἀνδράσιν ἐκτὸς ὀλίγων τῶν πρὸς τὴν γῆν προσενεχθέντων, τῶν δὲ Πελοποννησίων Λακωνικαὶ μὲν ἐννέα, πασῶν οὐσῶν δέκα, τῶν δ᾽ ἄλλων συμμάχων πλείους ἢ ἑξήκοντα. [1.6.35] ἔδοξε δὲ καὶ τοῖς τῶν Ἀθηναίων στρατηγοῖς ἑπτὰ μὲν καὶ τετταράκοντα ναυσὶ Θηραμένην τε καὶ Θρασύβουλον τριηράρχους ὄντας καὶ τῶν ταξιάρχων τινὰς πλεῖν ἐπὶ τὰς καταδεδυκυίας ναῦς καὶ τοὺς ἐπ᾽ αὐτῶν ἀνθρώπους, ταῖς δὲ ἄλλαις ἐπὶ τὰς μετ᾽ Ἐτεονίκου τῇ Μυτιλήνῃ ἐφορμούσας. ταῦτα δὲ βουλομένους ποιεῖν ἄνεμος καὶ χειμὼν διεκώλυσεν αὐτοὺς μέγας γενόμενος· τροπαῖον δὲ στήσαντες αὐτοῦ ηὐλίζοντο. [1.6.36] τῷ δ᾽ Ἐτεονίκῳ ὁ ὑπηρετικὸς κέλης πάντα ἐξήγγειλε τὰ περὶ τὴν ναυμαχίαν. ὁ δὲ αὐτὸν πάλιν ἐξέπεμψεν εἰπὼν τοῖς ἐνοῦσι σιωπῇ ἐκπλεῖν καὶ μηδενὶ διαλέγεσθαι, παραχρῆμα δὲ αὖθις πλεῖν εἰς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον ἐστεφανωμένους καὶ βοῶντας ὅτι Καλλικρατίδας νενίκηκε ναυμαχῶν καὶ ὅτι αἱ τῶν Ἀθηναίων νῆες ἀπολώ λασιν ἅπασαι. καὶ οἱ μὲν τοῦτ᾽ ἐποίουν· [1.6.37] αὐτὸς δ᾽, ἐπειδὴ ἐκεῖνοι κατέπλεον, ἔθυε τὰ εὐαγγέλια, καὶ τοῖς στρατιώταις παρήγγειλε δειπνοποιεῖσθαι, καὶ τοῖς ἐμπόροις τὰ χρήματα σιωπῇ ἐνθεμένους εἰς τὰ πλοῖα ἀποπλεῖν εἰς Χίον (ἦν δὲ τὸ πνεῦμα οὔριον) καὶ τὰς τριήρεις τὴν ταχίστην. [1.6.38] αὐτὸς δὲ τὸ πεζὸν ἀπῆγεν εἰς τὴν Μήθυμναν, τὸ στρατόπεδον ἐμπρήσας. Κόνων δὲ καθελκύσας τὰς ναῦς, ἐπεὶ οἵ τε πολέμιοι ἀπεδεδράκεσαν καὶ ὁ ἄνεμος εὐδιαίτερος ἦν, ἀπαντήσας τοῖς Ἀθηναίοις ἤδη ἀνηγμένοις ἐκ τῶν Ἀργινουσῶν ἔφρασε τὰ περὶ τοῦ Ἐτεονίκου. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι κατέπλευσαν εἰς τὴν Μυτιλήνην, ἐκεῖθεν δ᾽ ἐπανήχθησαν εἰς τὴν Χίον, καὶ οὐδὲν διαπραξάμενοι ἀπέπλευσαν ἐπὶ Σάμου.

[1.6.12] Μόλις τέλειωσε την αγόρευσή του, σηκώθηκαν πολλοί —ιδίως όσοι φοβόνταν, επειδή είχαν κατηγορηθεί γι᾽ αντίπαλοί του— και πρότειναν τρόπους για να βρεθούν χρήματα, τάζοντας ότι θα δώσουν κι οι ίδιοι. Ο Καλλικρατίδας πήρε αυτά τα χρήματα, εισέπραξε κι από τη Χίο πέντε δραχμές για κάθε ναύτη κι έβαλε πλώρη για τη Μήθυμνα της Λέσβου που βρισκόταν στα χέρια του εχθρού. [1.6.13] Όταν αρνήθηκαν οι Μηθυμναίοι να συνθηκολογήσουν (στην πόλη υπήρχε αθηναϊκή φρουρά, κι αυτοί που ήταν στα πράγματα ήταν με το μέρος της Αθήνας), έκανε επίθεση και κατέλαβε την πόλη μ᾽ έφοδο. [1.6.14] Οι στρατιώτες λεηλάτησαν τα πάντα, αλλά ο Καλλικρατίδας συγκέντρωσε όλους τους αιχμαλώτους στην Αγορά· όταν οι σύμμαχοι ζήτησαν να πουληθούν κι οι Μηθυμναίοι για δούλοι, τους είπε ότι όσο είν᾽ αυτός αρχηγός, κι όσο περνάει από το χέρι του, κανένας Έλληνας δεν θα γίνει δούλος. [1.6.15] Την άλλη μέρα άφησε ελεύθερους τους πολίτες, πούλησε όμως τους Αθηναίους φρουρούς κι όλους τους αιχμαλώτους δούλους· κατόπιν μήνυσε στον Κόνωνα ότι πέρασε πια ο καιρός που τον άφηναν να «παρασταίνει τον αγαπητικό της θάλασσας»· βλέποντας τον στόλο του να βγαίνει πρωί πρωί στ᾽ ανοιχτά, τον καταδίωξε κόβοντάς του τον δρόμο για τη Σάμο, για να μην μπορέσει να καταφύγει εκεί. [1.6.16] Ο Κόνων ξέφυγε χάρη στην ταχύτητα των πλοίων του —είχε επανδρώσει λίγα, διαλέγοντας τους καλύτερους κωπηλάτες απ᾽ όλα τα πληρώματα— και γύρεψε καταφύγιο στη Μυτιλήνη της Λέσβου· μαζί του είχε, από τους δέκα στρατηγούς, τον Λέοντα και τον Ερασινίδη. Ο Καλλικρατίδας όμως, που τον καταδίωκε μ᾽ εκατόν σαράντα πλοία, μπήκε κι αυτός στο λιμάνι. [1.6.17] Καθώς ο εχθρός πρόλαβε και τον περικύκλωσε, ο Κόνων αναγκάστηκε να ναυμαχήσει στο στόμιο του λιμανιού κι έχασε τριάντα καράβια (αν και τα πληρώματα σώθηκαν βγαίνοντας στη στεριά)· τα υπόλοιπα σαράντα κατάφερε να τραβήξει στον γιαλό κάτω από τα τείχη. [1.6.18] Τότε ο Καλλικρατίδας αγκυροβόλησε μέσα στο λιμάνι και τον απέκλεισε αποκεί, κρατώντας το στόμιο· ταυτόχρονα παράγγελνε να ᾽ρθουν από τη στεριά όλοι οι μάχιμοι Μηθυμναίοι, κι έφερνε και τον στρατό από τη Χίο. Τον ίδιο καιρό πήρε και χρήματα από τον Κύρο.
[1.6.19] Έτσι ο Κόνων βρέθηκε αποκλεισμένος κι από στεριά κι από θάλασσα· τρόφιμα δεν μπορούσε να προμηθευτεί από πουθενά, η πόλη είχε πολλά στόματα να θρέψει και βοήθεια δεν ερχόταν από τους Αθηναίους, που δεν είχαν μάθει τί συνέβαινε. Μια μέρα λοιπόν, πριν ξημερώσει, πρόσταξε να ρίξουν στο νερό τα δυο γοργότερα καράβια του, να τα επανδρώσουν διαλέγοντας τους καλύτερους κωπηλάτες απ᾽ όλο τον στόλο και να σηκώσουν τις λινάτσες στα πλευρά τους· τους πεζοναύτες τούς έβαλαν στ᾽ αμπάρια. [1.6.20] Όλη τη μέρα την περνούσαν έτσι, και το βράδυ —με το σκοτάδι, για να μην τους καταλαβαίνουν οι εχθροί— έβγαιναν ξανά στη στεριά. Την πέμπτη μέρα φόρτωσαν τ᾽ αναγκαία τρόφιμα, και κατά το μεσημέρι —την ώρα που οι πολιορκητές είχαν χαλαρώσει την προσοχή τους, και μάλιστα μερικοί κοιμόνταν— βγήκαν τα δυο καράβια από το λιμάνι και τράβηξαν το ένα για τον Ελλήσποντο και τ᾽ άλλο για το ανοιχτό πέλαγο. [1.6.21] Οι πολιορκητές, που βρίσκονταν στη στεριά για το μεσημεριανό φαγητό, όρμησαν εναντίον τους όσο πιο γρήγορα μπορούσε ο καθένας αλλ᾽ ακατάστατα, κόβοντας τις άγκυρές τους από την πολλή βιασύνη. Τέλος επιβιβάστηκαν και κυνήγησαν το καράβι που ᾽χε ανοιχτεί στο πέλαγο· το ᾽φτασαν κατά το ηλιοβασίλεμα, το αιχμαλώτισαν ύστερα από μάχη και το οδήγησαν δεμένο πίσω στη βάση τους μαζί με το πλήρωμά του. [1.6.22] Το καράβι που είχε βάλει πλώρη για τον Ελλήσποντο, ωστόσο, γλίτωσε κι έφτασε στην Αθήνα, όπου ανήγγειλε την πολιορκία. Στο μεταξύ ο Διομέδων, προσπαθώντας να βοηθήσει τον αποκλεισμένο Κόνωνα, αγκυροβόλησε με δώδεκα πλοία στο στενό της Μυτιλήνης. [1.6.23] Ο Καλλικρατίδας όμως του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά κι αιχμαλώτισε τα δέκα πλοία, ενώ ο Διομέδων ξέφευγε με το δικό του κι άλλο ένα.
[1.6.24] Σαν έμαθαν τα γεγονότα και την πολιορκία οι Αθηναίοι, ψήφισαν να στείλουν σ᾽ ενίσχυση εκατόν δέκα πλοία, επιβιβάζοντας όλους όσοι ήταν σε μάχιμη ηλικία — δούλους κι ελεύθερους πολίτες. Μέσα σ᾽ έναν μήνα επανδρώθηκαν τα εκατόν δέκα πλοία κι έκαναν πανιά· πήγαν ακόμα και πολλοί ιππείς μαζί τους. [1.6.25] Έφτασαν στη Σάμο, απ᾽ όπου πήραν δέκα σαμιώτικα πλοία, και συγκέντρωσαν κι άλλα τριάντα από τους υπόλοιπους συμμάχους, αναγκάζοντας κι αυτούς να επιβιβαστούν όλοι· τέλος πήραν κι όσα πλοία τους έτυχε να βρίσκονται κιόλας στη θάλασσα. Συνολικά μαζεύτηκαν περισσότερα από εκατόν πενήντα καράβια.
[1.6.26] Ακούγοντας ότι οι ενισχύσεις του εχθρού είχαν φτάσει κιόλας στη Σάμο, ο Καλλικρατίδας άφησε στη Μυτιλήνη πενήντα πλοία με διοικητή τον Ετεόνικο, ανοίχτηκε με τ᾽ άλλα εκατόν είκοσι κι άραξε για το δείπνο στο ακρωτήριο Μαλέα της Λέσβου. [1.6.27] Την ίδια μέρα έτυχε να ᾽χουν αράξει κι οι Αθηναίοι για το δείπνο στις Αργινούσες, που βρίσκονται αντίκρυ στη Μυτιλήνη. [1.6.28] Τη νύχτα ο Καλλικρατίδας είδε τις φωτιές, κι όταν του ᾽παν πως ήταν των Αθηναίων, ετοιμάστηκε να ξεκινήσει κατά τα μεσάνυχτα με σκοπό να τους επιτεθεί αιφνιδιαστικά, αλλά ξέσπασε δυνατή βροχή με βροντές, που εμπόδισε τον στόλο ν᾽ ανοιχτεί. Όταν σταμάτησε, τα ξημερώματα, έβαλε πλώρη για τις Αργινούσες.
[1.6.29] Οι Αθηναίοι βγήκαν κι αυτοί να τον απαντήσουν, με το αριστερό τους τμήμα προς την ανοιχτή θάλασσα και με την ακόλουθη διάταξη: στο αριστερό είχε το πρόσταγμα ο Αριστοκράτης, που προπορευόταν με δεκαπέντε πλοία, και κοντά του ήταν ο Διομέδων μ᾽ άλλα δεκαπέντε. Πίσω από τον Αριστοκράτη είχε τοποθετηθεί ο Περικλής και πίσω από τον Διομέδοντα ο Ερασινίδης. Πλάι στον Διομέδοντα ήταν τα δέκα πλοία των Σαμίων σε μια γραμμή, με στρατηγό κάποιον Σάμιο που λεγόταν Ιππεύς. Από κοντά έρχονταν τα δέκα πλοία των ταξιάρχων, κι αυτά σε μια γραμμή, και πίσω τους τα τρία των ναυάρχων και μερικά συμμαχικά πλοία. [1.6.30] Στο δεξιό τμήμα είχε το πρόσταγμα ο Πρωτόμαχος με δεκαπέντε πλοία, και κοντά του ήταν ο Θράσυλλος μ᾽ άλλα δεκαπέντε. Πίσω από τον Πρωτόμαχο είχε τοποθετηθεί ο Λυσίας μ᾽ άλλα τόσα, και πίσω από τον Θράσυλλο ο Αριστογένης. [1.6.31] Είχαν αποφασίσει αυτή τη διάταξη για να μην κινδυνέψουν να διασπαστούν, μια και τα πλοία τους ήταν λιγότερο ευέλικτα. Αντίκρυ τους τα πλοία των Λακεδαιμονίων, πιο ευέλικτα, ήταν παραταγμένα όλα σε μια σειρά, έτοιμα να επιχειρήσουν διάσπαση ή πλευροκόπηση. Ο Καλλικρατίδας διοικούσε το δεξιό τμήμα τους. [1.6.32] Ο Έρμων από τα Μέγαρα, κυβερνήτης του πλοίου του, του είπε ότι θα ᾽καναν καλά να υποχωρήσουν, γιατί τα πολεμικά των Αθηναίων ήταν πολύ περισσότερα. Ο Καλλικρατίδας ωστόσο αποκρίθηκε ότι δεν θα ᾽ναι μεγάλη απώλεια για τη Σπάρτη αν αυτός σκοτωθεί, ενώ θα ᾽ταν ντροπή να υποχωρήσουν.
[1.6.33] Στη συνέχεια ναυμάχησαν πολλές ώρες, στην αρχή όλα τα πλοία μαζί κι ύστερα σκορπισμένα. Ο Καλλικρατίδας όμως έπεσε στη θάλασσα και χάθηκε τη στιγμή που το καράβι του εμβόλιζε ένα εχθρικό, και στο δεξιό τμήμα των Αθηναίων ο Πρωτόμαχος κι οι δικοί του νίκησαν το αριστερό των Πελοποννησίων. Τότε οι Πελοποννήσιοι υποχώρησαν άτακτα —οι πιο πολλοί προς τη Χίο και μερικοί προς τη Φώκαια—, ενώ οι Αθηναίοι ξαναγύρισαν στις Αργινούσες. [1.6.34] Οι Αθηναίοι έχασαν είκοσι πέντε πλοία μαζί με τα πληρώματά τους (εκτός από λίγους που έριξε το κύμα στην ακρογιαλιά), κι οι Πελοποννήσιοι εννιά από τα λακωνικά —που ήταν όλα όλα δέκα— και πάνω από εξήντα των άλλων συμμάχων.
[1.6.35] Οι Αθηναίοι στρατηγοί αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια σαράντα εφτά πλοία με τον Θηραμένη και τον Θρασύβουλο (που ήταν τριήραρχοι), καθώς και μερικούς ταξίαρχους, στα βυθισμένα πλοία και στους ναυαγούς που βρίσκονταν επάνω τους· με τον υπόλοιπο στόλο θα πήγαιναν να χτυπήσουν τα πλοία του Ετεονίκου που πολιορκούσε τη Μυτιλήνη. Ενώ όμως σκόπευαν να τα κάνουν αυτά, σηκώθηκε δυνατός άνεμος και τρικυμία που τους εμπόδισε· έστησαν λοιπόν τρόπαιο και στρατοπέδευσαν εκεί.
[1.6.36] Στο μεταξύ το βοηθητικό πλοιάριο ανήγγειλε όλα τα σχετικά με τη ναυμαχία στον Ετεόνικο. Αυτός το ᾽στειλε πάλι έξω, διατάζοντας τους ναύτες να φύγουν αθόρυβα δίχως να μιλήσουν σε κανέναν, κι αμέσως μετά να γυρίσουν ξανά στη βάση στεφανωμένοι και φωνάζοντας ότι ο Καλλικρατίδας είχε κερδίσει τη ναυμαχία κι ότι όλα τα πλοία των Αθηναίων είχαν καταστραφεί. [1.6.37] Όταν αυτοί ξανάρθαν σύμφωνα με τις οδηγίες του, ο Ετεόνικος έκανε ευχαριστήρια θυσία. Συνάμα πρόσταξε τους στρατιώτες να δειπνήσουν, τους προμηθευτές να φορτώσουν αθόρυβα τις πραμάτειες τους στα μεταγωγικά και να τραβήξουν για τη Χίο —ο άνεμος ήταν ευνοϊκός— και τα πολεμικά να βάλουν κι αυτά πλώρη για κει το γρηγορότερο. [1.6.38] Ο ίδιος έβαλε φωτιά στο στρατόπεδο κι οδήγησε το πεζικό στη Μήθυμνα.
Αφού εξαφανίστηκε ο εχθρός και καλυτέρεψε ο καιρός, ο Κόνων έριξε τα πλοία του στο νερό, βρήκε τους Αθηναίους που ᾽χαν κιόλας ξεκινήσει από τις Αργινούσες και τους είπε για τον Ετεόνικο. Τότε οι Αθηναίοι πήγαν στη Μυτιλήνη κι από κει στη Χίο, αλλά γύρισαν πίσω στη Σάμο άπρακτοι.