Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Ἱστορίαι (2.15.1-2.19.3)

[2.15.1] Εἰ ὦν βουλόμεθα γνώμῃσι τῇσι Ἰώνων χρᾶσθαι τὰ περὶ Αἴγυπτον, οἵ φασι τὸ Δέλτα μοῦνον εἶναι Αἴγυπτον, ἀπὸ Περσέος καλεομένης σκοπιῆς λέγοντες τὸ παρὰ θάλασσαν εἶναι αὐτῆς μέχρι ταριχηίων τῶν Πηλουσιακῶν, τῇ δὴ τεσσεράκοντά εἰσι σχοῖνοι, τὸ δὲ ἀπὸ θαλάσσης λεγόντων ἐς μεσόγαιαν τείνειν αὐτὴν μέχρι Κερκασώρου πόλιος, κατ᾽ ἣν σχίζεται ὁ Νεῖλος ἔς τε Πηλούσιον ῥέων καὶ ἐς Κάνωβον, τὰ δὲ ἄλλα λεγόντων τῆς Αἰγύπτου τὰ μὲν Λιβύης, τὰ δὲ Ἀραβίης εἶναι, ἀποδεικνύοιμεν ἂν τούτῳ τῷ λόγῳ χρεώμενοι Αἰγυπτίοισι οὐκ ἐοῦσαν πρότερον χώρην. [2.15.2] ἤδη γάρ σφι τό γε Δέλτα, ὡς αὐτοὶ λέγουσι Αἰγύπτιοι καὶ ἐμοὶ δοκέει, ἐστὶ κατάρρυτόν τε καὶ νεωστὶ ὡς λόγῳ εἰπεῖν ἀναπεφηνός. εἰ τοίνυν σφι χώρη γε μηδεμία ὑπῆρχε, τί περιεργάζοντο δοκέοντες πρῶτοι ἀνθρώπων γεγονέναι; οὐδὲ ἔδει σφέας ἐς διάπειραν τῶν παιδίων ἰέναι, τίνα γλῶσσαν πρώτην ἀπήσουσι. [2.15.3] ἀλλ᾽ οὔτε Αἰγυπτίους δοκέω ἅμα τῷ Δέλτα τῷ ὑπὸ Ἰώνων καλεομένῳ γενέσθαι αἰεί τε εἶναι ἐξ οὗ ἀνθρώπων γένος ἐγένετο, προϊούσης δὲ τῆς χώρης πολλοὺς μὲν τοὺς ὑπολειπομένους αὐτῶν γίνεσθαι, πολλοὺς δὲ τοὺς ὑποκαταβαίνοντας. τὸ δ᾽ ὦν πάλαι αἱ Θῆβαι Αἴγυπτος ἐκαλέετο, τῆς τὸ περίμετρον στάδιοί εἰσι εἴκοσι καὶ ἑκατὸν καὶ ἑξακισχίλιοι. [2.16.1] εἰ ὦν ἡμεῖς ὀρθῶς περὶ αὐτῶν γινώσκομεν, Ἴωνες οὐκ εὖ φρονέουσι περὶ Αἰγύπτου· εἰ δὲ ὀρθή ἐστι ἡ γνώμη τῶν Ἰώνων, Ἕλληνάς τε καὶ αὐτοὺς Ἴωνας ἀποδείκνυμι οὐκ ἐπισταμένους λογίζεσθαι, οἵ φασι τρία μόρια εἶναι γῆν πᾶσαν, Εὐρώπην τε καὶ Ἀσίην καὶ Λιβύην. [2.16.2] τέταρτον γὰρ δή σφεας δεῖ προσλογίζεσθαι Αἰγύπτου τὸ Δέλτα, εἰ μήτε γέ ἐστι τῆς Ἀσίης μήτε τῆς Λιβύης· οὐ γὰρ δὴ ὁ Νεῖλός γέ ἐστι κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ὁ τὴν Ἀσίην οὐρίζων τῇ Λιβύῃ. τοῦ Δέλτα δὲ τούτου κατὰ τὸ ὀξὺ περιρρήγνυται ὁ Νεῖλος, ὥστε ἐν τῷ μεταξὺ Ἀσίης τε καὶ Λιβύης γίνοιτ᾽ ἄν.
[2.17.1] Καὶ τὴν μὲν Ἰώνων γνώμην ἀπίεμεν, ἡμεῖς δὲ ὧδέ κῃ περὶ τούτων λέγομεν, Αἴγυπτον μὲν πᾶσαν εἶναι ταύτην τὴν ὑπ᾽ Αἰγυπτίων οἰκεομένην κατά περ Κιλικίην τὴν ὑπὸ Κιλίκων καὶ Ἀσσυρίην τὴν ὑπὸ Ἀσσυρίων, οὔρισμα δὲ Ἀσίῃ καὶ Λιβύῃ οἴδαμεν οὐδὲν ἐὸν ὀρθῷ λόγῳ εἰ μὴ τοὺς Αἰγυπτίων οὔρους· [2.17.2] εἰ δὲ τῷ ὑπ᾽ Ἑλλήνων νενομισμένῳ χρησόμεθα, νομιοῦμεν Αἴγυπτον πᾶσαν ἀρξαμένην ἀπὸ Καταδούπων τε καὶ Ἐλεφαντίνης πόλιος δίχα διαιρέεσθαι καὶ ἀμφοτερέων τῶν ἐπωνυμιέων ἔχεσθαι· τὰ μὲν γὰρ αὐτῆς εἶναι τῆς Λιβύης, τὰ δὲ τῆς Ἀσίης. [2.17.3] ὁ γὰρ δὴ Νεῖλος ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν Καταδούπων ῥέει μέσην Αἴγυπτον σχίζων ἐς θάλασσαν. μέχρι μέν νυν Κερκασώρου πόλιος ῥέει εἷς ἐὼν ὁ Νεῖλος, τὸ δὲ ἀπὸ ταύτης τῆς πόλιος σχίζεται τριφασίας ὁδούς. [2.17.4] καὶ ἡ μὲν πρὸς ἠῶ τρέπεται, τὸ καλέεται Πηλούσιον στόμα, ἡ δὲ ἑτέρη τῶν ὁδῶν πρὸς ἑσπέρην ἔχει· τοῦτο δὲ Κανωβικὸν στόμα κέκληται. ἡ δὲ δὴ ἰθέα τῶν ὁδῶν τῷ Νείλῳ ἐστὶ ἥδε· ἄνωθεν φερόμενος ἐς τὸ ὀξὺ τοῦ Δέλτα ἀπικνέεται, τὸ δὲ ἀπὸ τούτου σχίζων μέσον τὸ Δέλτα ἐς θάλασσαν ἐξίει, οὔτε ἐλαχίστην μοῖραν τοῦ ὕδατος παρεχόμενος ταύτῃ οὔτε ἥκιστα ὀνομαστήν, τὸ καλέεται Σεβεννυτικὸν στόμα. [2.17.5] ἔστι δὲ καὶ ἕτερα διφάσια στόματα ἀπὸ τοῦ Σεβεννυτικοῦ ἀποσχισθέντα φέροντα ἐς θάλασσαν, τοῖσι οὐνόματα κεῖται τάδε, τῷ μὲν Σαϊτικὸν αὐτῶν, τῷ δὲ Μενδήσιον. [2.17.6] τὸ δὲ Βολβίτινον στόμα καὶ τὸ Βουκολικὸν οὐκ ἰθαγενέα στόματά ἐστι ἀλλ᾽ ὀρυκτά. [2.18.1] μαρτυρέει δέ μοι τῇ γνώμῃ, ὅτι τοσαύτη ἐστὶ Αἴγυπτος ὅσην τινὰ ἐγὼ ἀποδείκνυμι τῷ λόγῳ, καὶ τὸ Ἄμμωνος χρηστήριον γενόμενον, τὸ ἐγὼ τῆς ἐμεωυτοῦ γνώμης ὕστερον περὶ Αἴγυπτον ἐπυθόμην. [2.18.2] οἱ γὰρ δὴ ἐκ Μαρέης τε πόλιος καὶ Ἄπιος οἰκέοντες Αἰγύπτου τὰ πρόσουρα Λιβύῃ, αὐτοί τε δοκέοντες εἶναι Λίβυες καὶ οὐκ Αἰγύπτιοι καὶ ἀχθόμενοι τῇ περὶ τὰ ἱρὰ θρησκηίῃ, βουλόμενοι θηλέων βοῶν μὴ ἔργεσθαι, ἔπεμψαν ἐς Ἄμμωνος φάμενοι οὐδὲν σφίσι τε καὶ Αἰγυπτίοισι κοινὸν εἶναι· οἰκέειν τε γὰρ ἔξω τοῦ Δέλτα καὶ οὐδὲν ὁμολογέειν αὐτοῖσι, βούλεσθαί τε πάντων σφίσι ἐξεῖναι γεύεσθαι. [2.18.3] ὁ δὲ θεός σφεας οὐκ ἔα ποιέειν ταῦτα, φὰς Αἴγυπτον εἶναι ταύτην τὴν ὁ Νεῖλος ἐπιὼν ἄρδει, καὶ Αἰγυπτίους εἶναι τούτους οἳ ἔνερθε Ἐλεφαντίνης πόλιος οἰκέοντες ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τούτου πίνουσι. οὕτω σφι ταῦτα ἐχρήσθη. [2.19.1] ἐπέρχεται δὲ ὁ Νεῖλος, ἐπεὰν πληθύῃ, οὐ μοῦνον τὸ Δέλτα ἀλλὰ καὶ τοῦ Λιβυκοῦ τε λεγομένου χωρίου εἶναι καὶ τοῦ Ἀραβίου ἐνιαχῇ καὶ ἐπὶ δύο ἡμερέων ἑκατέρωθι ὁδόν, καὶ πλεῦν ἔτι τούτου καὶ ἔλασσον. τοῦ ποταμοῦ δὲ φύσιος πέρι οὔτε τι τῶν ἱρέων οὔτε ἄλλου οὐδενὸς παραλαβεῖν ἐδυνάσθην. [2.19.2] πρόθυμος δὲ ἔα τάδε παρ᾽ αὐτῶν πυθέσθαι, ὅ τι κατέρχεται μὲν ὁ Νεῖλος πληθύων ἀπὸ τροπέων τῶν θερινέων ἀρξάμενος ἐπὶ ἑκατὸν ἡμέρας, πελάσας δὲ ἐς τὸν ἀριθμὸν τουτέων τῶν ἡμερέων ὀπίσω ἀπέρχεται ἀπολείπων τὸ ῥέεθρον, ὥστε βραχὺς τὸν χειμῶνα ἅπαντα διατελέει ἐὼν μέχρις οὗ αὖτις τροπέων τῶν θερινέων. [2.19.3] τούτων ὦν πέρι οὐδενὸς οὐδὲν οἷός τε ἐγενόμην παραλαβεῖν [παρὰ] τῶν Αἰγυπτίων, ἱστορέων αὐτοὺς ἥντινα δύναμιν ἔχει ὁ Νεῖλος τὰ ἔμπαλιν πεφυκέναι τῶν ἄλλων ποταμῶν. ταῦτά τε δὴ [τὰ λελεγμένα] βουλόμενος εἰδέναι ἱστόρεον καὶ ὅ τι αὔρας ἀποπνεούσας μοῦνος πάντων ποταμῶν οὐ παρέχεται.

[2.15.1] Αν τώρα θέλουμε, μπορούμε να συμφωνήσουμε με τη γνώμη που έχουν για την Αίγυπτο οι Ίωνες, οι οποίοι διατείνονται ότι Αίγυπτος είναι μόνο το Δέλτα, και το παραθαλάσσιο μέρος της, λένε, εκτείνεται από τη λεγόμενη σκοπιά του Περσέα ώς τα παστωτήρια του Πηλουσίου, σαράντα σχοίνοι απόσταση δηλαδή, ενώ στα μεσόγεια, λένε, η Αίγυπτος φτάνει από τη θάλασσα ώς την πόλη Κερκάσωρο, όπου χωρίζεται ο Νείλος και κυλάει προς το Πηλούσιο και προς την Κάνωβο· όσο για τα υπόλοιπα μέρη της Αιγύπτου, λένε, είναι άλλα της Λιβύης και άλλα της Αραβίας. Αν ακολουθήσουμε αυτόν τον υπολογισμό, θα αποδείξουμε ότι στο παρελθόν οι Αιγύπτιοι δεν είχαν τόπο. [2.15.2] Γιατί πραγματικά το Δέλτα τους, όπως λένε και οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι και όπως μου φαίνεται κι εμένα, είναι προσχωσιγενές, και σαν να λέμε, δεν έχει πολύ καιρό όπου εμφανίστηκε. Αν λοιπόν οι Αιγύπτιοι δεν είχαν τόπο κανέναν, τότε γιατί να χάνουν τον κόπο τους με τη σκέψη ότι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που δημιουργήθηκαν; Και δεν είχαν καμιά ανάγκη να κάνουν το πείραμα με τα παιδιά για να δουν ποιά γλώσσα θα μιλήσουν πρώτη. [2.15.3] Δεν πιστεύω ωστόσο ότι οι Αιγύπτιοι δημιουργήθηκαν μαζί με το Δέλτα, όπως το λένε οι Ίωνες, αλλά ότι υπήρχαν ανέκαθεν αφότου δημιουργήθηκε το ανθρώπινο είδος, και καθώς μεγάλωνε η χώρα τους, πολλοί απ᾽ αυτούς έμεναν πίσω, αλλά και πολλοί άλλοι κατέβαιναν προς τα κάτω. Παλιότερα άλλωστε Αίγυπτο ονόμαζαν τη Θήβα, που έχει περίμετρο έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι σταδίους.
[2.16.1] Αν λοιπόν είναι σωστά τα όσα εμείς γνωρίζουμε γι᾽ αυτά τα πράγματα, τότε οι Ίωνες δεν σκέπτονται λογικά όσον αφορά την Αίγυπτο· αν όμως είναι ορθή η γνώμη των Ιώνων, τότε θα αποδείξω ότι οι Έλληνες και ειδικότερα οι Ίωνες δεν ξέρουν να μετράνε, αφού υποστηρίζουν ότι η γη ολόκληρη είναι χωρισμένη σε τρία μέρη, την Ευρώπη, την Ασία και τη Λιβύη. [2.16.2] Γιατί θα πρέπει να προσθέσουν και ένα τέταρτο μέρος, το Δέλτα της Αιγύπτου, αν αυτό δεν είναι ούτε στην Ασία ούτε στη Λιβύη· γιατί σύμφωνα με αυτόν τον υπολογισμό, δεν είναι βέβαια ο Νείλος σύνορο Ασίας και Λιβύης, αλλά χωρίζεται στην απάνω γωνία αυτού του Δέλτα, και άρα το μέρος αυτό πέφτει ανάμεσα στην Ασία και στη Λιβύη.
[2.17.1] Ας αφήσουμε λοιπόν κατά μέρος τη γνώμη των Ιώνων· όσο για μας, έχουμε να πούμε τα ακόλουθα για όλα αυτά: Αίγυπτος είναι όλη η περιοχή που κατοικείται από τους Αιγυπτίους, όπως η Κιλικία από τους Κίλικες και η Ασσυρία από τους Ασσυρίους, και καθαυτού σύνορο Ασίας και Λιβύης δεν γνωρίζουμε κανένα παρεκτός τα όρια των Αιγυπτίων. [2.17.2] Αν όμως ακολουθήσουμε τα όσα πιστεύουν οι Έλληνες, θα θεωρήσουμε ότι ολόκληρη η Αίγυπτος, όπως αρχίζει από τους Καταρράκτες και από την πόλη Ελεφαντίνη, χωρίζεται στα δύο και έχει και των δύο τα ονόματα, αφού το ένα μέρος της βρίσκεται στη Λιβύη και το άλλο στην Ασία. [2.17.3] Γιατί ο Νείλος, ξεκινώντας από τους Καταρράκτες, καθώς κυλάει προς τη θάλασσα, κόβει την Αίγυπτο στη μέση. Και ώς την πόλη Κερκάσωρο ο Νείλος κυλάει μονοκόμματος, αλλά από την πόλη αυτή και κάτω χωρίζεται σε τρία κανάλια. [2.17.4] Το ένα κανάλι, αυτό που λέγεται Πηλούσιο στόμιο, πηγαίνει ανατολικά, το άλλο πηγαίνει δυτικά, και είναι αυτό που λέγεται Κανωβικό στόμιο. Όσο για το κανάλι του Νείλου που πηγαίνει ίσα, είναι ως εξής: καθώς έρχεται από πάνω και φτάνει στην κορυφή του Δέλτα, ο Νείλος σχίζει το Δέλτα μες στη μέση και βγαίνει στη θάλασσα, και η ποσότητα του νερού που προσφέρει, δεν είναι ούτε η μικρότερη ούτε η λιγότερο ονομαστή· το στόμιο αυτό λέγεται Σεβεννυτικό. [2.17.5] Υπάρχουν και άλλα διχαλωτά στόμια που ξεκόβουν από το Σεβεννυτικό και οδηγούν στη θάλασσα· τα ονόματα αυτών των στομίων είναι τούτα: το ένα από αυτά είναι το Σαϊτικό και το άλλο είναι το Μενδήσιο. [2.17.6] Όσο για τα στόμια Βολβίτινο και Βουκολικό, δεν είναι φυσικά στόμια αλλά τεχνητά.
[2.18.1] Τη γνώμη μου ότι η Αίγυπτος είναι τόση όση την παρουσίασα με τα γραφόμενά μου, την επιβεβαιώνει και ο χρησμός που έδωσε ο Άμμων· τον χρησμό αυτόν εγώ τον πληροφορήθηκα αφού είχα σχηματίσει τη γνώμη μου για την Αίγυπτο. [2.18.2] Οι κάτοικοι λοιπόν των περιοχών της Αιγύπτου των παραμεθορίων προς τη Λιβύη, από τις πόλεις Μαρέα και Άπη, πιστεύοντας ότι είναι Λίβυοι και όχι Αιγύπτιοι και βρίσκοντας ότι τους πέφτουν βαριές οι θρησκευτικές συνήθειες, επειδή ήθελαν να μην εμποδίζονται να τρώνε αγελάδες, έστειλαν και είπαν στον Άμμωνα ότι ανάμεσα σε αυτούς και στους Αιγυπτίους δεν υπάρχει τίποτε κοινό: κατοικούν έξω από το Δέλτα, με τους Αιγύπτιους σε τίποτε δεν μονιάζουν, και θέλουν να τους επιτρέπεται να τρώνε απ᾽ όλα. [2.18.3] Ο Θεός όμως δεν τους άφησε να κάνουν τέτοια πράγματα, μόνο τους είπε ότι Αίγυπτος είναι ο τόπος που τον πλημμυρίζει και τον αρδεύει ο Νείλος και Αιγύπτιοι είναι όσοι κατοικούν από την πόλη Ελεφαντίνη και κάτω και πίνουν νερό απ᾽ αυτόν τον ποταμό. Τέτοιας λογής ήταν ο χρησμός που τους δόθηκε.
[2.19.1] Όταν λοιπόν φουσκώσει ο Νείλος, πλημμυρίζει όχι μόνο το Δέλτα αλλά και διάφορα σημεία της περιοχής που λέγεται ότι είναι λιβυκή, καθώς και της αραβικής, σε απόσταση δύο ημερών πάνω–κάτω από τη μια κι από την άλλη μεριά. Αλλά για τη φύση του ποταμού δεν κατόρθωσα να μάθω τίποτε, ούτε από τους ιερείς ούτε από κανέναν άλλο. [2.19.2] Κι όμως εγώ πολύ το ήθελα να πάρω απ᾽ αυτούς πληροφορίες για τούτα τα πράγματα, γιατί δηλαδή ο Νείλος κατεβαίνει φουσκωμένος επί εκατό ημέρες, αρχίζοντας από το θερινό ηλιοστάσιο και όταν πλησιάζει αυτόν τον αριθμό των ημερών, υποχωρεί, η στάθμη του κατεβαίνει, και μένει χαμηλός όλον τον χειμώνα, ώς το θερινό ηλιοστάσιο και πάλι. [2.19.3] Για όλα αυτά από κανέναν Αιγύπτιο δεν κατόρθωσα να πάρω πληροφορίες όταν τους ρωτούσα ποιά δύναμη έχει ο Νείλος και είναι καμωμένος αντίθετα από τους άλλους ποταμούς· τα παραπάνω λοιπόν ήθελα να μάθω και ρωτούσα, καθώς και γιατί ο Νείλος είναι ο μόνος απ᾽ όλους τους ποταμούς που από τη μεριά του δεν φυσούν άνεμοι.