Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τραχίνιαι (36-60)


νῦν δ᾽ ἡνίκ᾽ ἄθλων τῶνδ᾽ ὑπερτελὴς ἔφυ,
ἐνταῦθα δὴ μάλιστα ταρβήσασ᾽ ἔχω.
ἐξ οὗ γὰρ ἔκτα κεῖνος Ἰφίτου βίαν,
ἡμεῖς μὲν ἐν Τραχῖνι τῇδ᾽ ἀνάστατοι
40ξένῳ παρ᾽ ἀνδρὶ ναίομεν, κεῖνος δ᾽ ὅπου
βέβηκεν οὐδεὶς οἶδε· πλὴν ἐμοὶ πικρὰς
ὠδῖνας αὑτοῦ προσβαλὼν ἀποίχεται.
σχεδὸν δ᾽ ἐπίσταμαί τι πῆμ᾽ ἔχοντά νιν·
χρόνον γὰρ οὐχὶ βαιόν, ἀλλ᾽ ἤδη δέκα
45μῆνας πρὸς ἄλλοις πέντ᾽ ἀκήρυκτος μένει.
κἄστιν τι δεινὸν πῆμα· τοιαύτην ἐμοὶ
δέλτον λιπὼν ἔστειχε, τὴν ἐγὼ θαμὰ
θεοῖς ἀρῶμαι πημονῆς ἄτερ λαβεῖν.
ΤΡΟΦΟΣ
δέσποινα Δῃάνειρα, πολλὰ μέν σ᾽ ἐγὼ
50κατεῖδον ἤδη πανδάκρυτ᾽ ὀδύρματα
τὴν Ἡράκλειον ἔξοδον γοωμένην·
νῦν δ᾽, εἰ δίκαιον τοὺς ἐλευθέρους φρενοῦν
γνώμαισι δούλαις, κἀμὲ χρὴ φράσαι τὸ σόν.
πῶς παισὶ μὲν τοσοῖσδε πληθύεις, ἀτὰρ
55ἀνδρὸς κατὰ ζήτησιν οὐ πέμπεις τινά,
μάλιστα δ᾽ ὅνπερ εἰκὸς Ὕλλον, εἰ πατρὸς
νέμοι τιν᾽ ὤραν τοῦ καλῶς πράσσειν δοκεῖν;
ἐγγὺς δ᾽ ὅδ᾽ αὐτὸς ἀρτίπους θρῴσκει δόμους,
ὥστ᾽ εἴ τί σοι πρὸς καιρὸν ἐννέπειν δοκῶ,
60πάρεστι χρῆσθαι τἀνδρὶ τοῖς τ᾽ ἐμοῖς λόγοις.


Και τώρα πὄχει όλους αυτούς τους άθλους
ξεκεφαλώσει, τώρα ειναι κι αν είναι
πὄχω τους μεγαλύτερούς μου φόβους.
Γιατί από τότε πὄχει θανατώσει
τον Ίφιτο, διωγμένοι απ᾽ την πατρίδα
ζούμε εμείς τώρα εδώ μες στην Τραχίνα
40σε φίλου σπίτι, μα πού έχει πάει εκείνος
κανείς δεν ξέρει· όμως εμένα σ᾽ έγνοιες
μ᾽ έχει πικρές ριγμένη ο μισεμός του·
και σαν να το ᾽χω βέβαιο πως τον βρήκε
κάποιο κακό, γιατ᾽ όχι λίγο χρόνο
μα πάνε τώρα δεκαπέντε μήνες
που μένει δίχως μηνυτή να στείλει.
Κάποιο κακό μεγάλο τρέχει· τέτοιες
γραφές μού άφησε φεύγοντας, που εγώ
συχνά στους θεούς εύχομαι, μην είναι
για συφορά μου που τις έχω πάρει.
ΒΑΓΙΑ
Δηιάνειρα, κερά μου, συχνά, ως τώρα
50σέ ειδα να κλαις με δάκρυα πικραμένα
τον Ηρακλή πὄχει φύγει και λείπει·
μα τώρα, α συχωριέται και σε δούλους
να θέλουν να ορμηνεύουν τους αφέντες,
θα πω και γω μια ιδέα για το καλό σου·
πώς, ενώ τόσους έχεις γιους, δε στέλλεις
κανένα για τον άντρα σου να μάθει;
μάλιστα εκείνον που ᾽ναι και σωστό,
τον Ύλλο, αν έχει του πατέρα του έγνοια
να ξέρει αν ζει κι είναι καλά όπου είναι.
Μα νά στην ώρα κι ο ίδιος, που με βήμα
κατά δω φτάνει βιαστικό, κι αν βρίσκεις
πως σου μιλώ σωστά, μπορείς κι αυτόν
60να μεταχειριστείς κι αυτά που σου ᾽πα.